Ikke enighet om kravet

Mandag 24. april ble det kjent at Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ikke klarte å komme til enighet om et felles krav i årets jordbruksoppgjør. Dette har aldri tidligere skjedd siden faglaga fikk forhandlingsrett i 1950. Leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, er svært skuffet og mener dette svekker landbrukets posisjon og forhandlingsinstituttet.

Uenigheten handlet i stor grad om forutsetninger for forhandlingene og anerkjennelse av eksisterende tallgrunnlag. Staten sier selv i sin pressemelding at det kun var Norges Bondelag som anerkjente forutsetningene for årets oppgjør.

-Det er synd at faglaga ikkje blei enige om et felles krav til årets jordbruksforhandlinger, sier fylkesleder i Telemark Bondelag, Trude Flatland. - Samhald og samarbeid er viktig og gjev styrke, også i landbruket.  

Det blir forhandlinger

Staten har bestemt seg for å forhandle med Norges Bondelag, noe de kan ifølge Hovedavtalen. Bondelaget er klare til å ta ansvaret og levere et krav etter tidsplanen 26. april.

-Bondelaget er ivrige og utolmodige på å betre inntektsmoglegheita til bonden, og går inn i forhandlingane med ambisjonar om eit godt oppgjer, sier Flatland. -Hurdalsplattforma seier det skal koma ein opptrappingsplan på både inntekt til bonden og på norsk matproduksjon. Dette heng samen og me må minne regjeringa på at det ikkje er planer som er avgjerande, det er handling.

-Det skal vera trykk i forhandlingane og forhandlingsutvalet har ein god resolusjon med klar oppfordring frå eit samla Norges Bondelag med seg inn forhandlingsrommet. Forhandlingar er ein beslutningsprosess der partane søker å oppnå noko, ein skal kunne einast om korleis ein kan skape og fordele ressursane. Målet for forhandlingar bør vere å  kome til einigheit og inngå ei avtale, det gjeld i år også, sier Flatland.

-No ynskjer me forhandlingsutvalet lykke til i årets mest krevande tid for dei. Så skal me gjere vårt beste i kulissene med å framsnakke og skape forståelse for norsk landbruk, bonden og den viktige rollen me har i samfunnet som matprodusentar, og at DET er verdt å betale for!

 

Her kan du lese pressemeldinga fra Landbruksdepartementet med linker til referatene fra møtene

Her kan du lese resolusjonen fra representantskapet i mars