Les hele innlegget til Henrik Kjeldsen her:

Mange snakker om været, men ingen gjør noe med det. Litt sånn er det også med sjølforsyning, - med noen unntak. Dere som er her i dag gjør noe med det med den produksjonen dere driver!

Landets sjølforsyning skal ta utgangspunkt i bruk av norske arealer, med produksjon av frukt, bær og grønnsaker, gras til drøvtyggere, korn til enten direktekonsum eller via en dyremage.

Det er et mål om økt produksjon av norsk mathvete og en økt norskandel i kraftfôret. For å nå målene for norsk kornproduksjon er det og viktig å få med randsonene. Kornbonden i randsonen har lavere avlinger enn bonden i de beste kornområdene. I tillegg har kornbonden i randsonen vesentlig lavere kornpris ved å levere til lokale anlegg, eller stor transportkostnad ved levering til målprisanlegg.

Soneinndeling på tilskudd kompenserer til en viss grad for vekstvilkår, arrondering og struktur, men det er ikke tilstrekkelig. Det må arbeides for midler som i større grad jevner ut ulemper ved å produsere i randsoner og ulemper ved å holde til langt unna målprisanlegg.