Astrid hadde med seg Niri Hegnastykket fra Bø Bondelag, Kjetil Nyhus, leder i Saude og Nes Bondelag, samt fylkesleder Trude Flatland. De ga politikerne en orientering om situasjonen i landbruket, lokalt og nasjonalt.

-Utvikling av landbrukspolitikk skjer ikke på lokalt nivå, men dere kan påvirke deres kolleger i Stortinget. Vi trenger deres støtte, sa Astrid som poengterte at det også finnes saker på kommunenivå, der landbruket og bøndene trenger lokalpolitikerne på lag. Spesielt nevnte hun jordvern. – Nedbygd matjord kommer aldri tilbake, sa hun.

Astrid pekte på at økonomien for mange bønder er ekstra krevende nå, det er en frykt og en fare for at neste generasjons bønder ikke tør å satse videre. – Jeg skjønner at de unge er i tvil, sa Astrid og oppfordret politikerne til å vurdere muligheten til kommunalt tilskudd for investeringer i landbruket. For eksempel kan et nytt grisehus koste 20 mill. kr og selv med støtte fra Innovasjon Norge, er det en stor risiko for den som skal satse. I tillegg kommer uforutsigbarheten med skiftende regjeringer, kostnadsøkning og ustabilt vær/klima. – Vi trenger mer enn noen gang politisk vilje og støtte.

I Midt-Telemark står landbruket sterkt. Astrid fortalte at landbruket i kommunen generer 178 mill. kr i verdiskaping hvert år. –  Ja, vi bønder får tilskudd, men det tilskuddet jeg får kan ganges med fire eller fem, det er hva jeg kjøper av varer og tjenester. Slik sysselsetter landbruket mange arbeidsplasser, sa hun.

Niri er en av to melkeprodusenter i kommunen, og han fortalte om to krav som vil få stor påvirkning for melkeproduksjonen i landet fremover. Et av de er løsdriftskravet. – Jeg har lagt om til løsdrift og mener at det er veien å gå, men det ligger ikke like bra til rette for det for alle, sa Niri og fortalte videre at det i fjellbygdene ikke er mulig å drive større, blant annet pga små og bratte jorder og klimatiske forhold. - Derfor trenger vi politisk vilje til å støtte de mindre bruka, slik at de vi beholder beitedyra i de områdene det bare kan dyrkes gras, og slik også beholde det mangfoldige landbruket i hele landet, sa han.

Kjetil er fruktdyrker i Sauherad, han var opptatt av at norsk frukt, spesielt epler, skal få en bedre tilgang til markedet. – Andelen norske epler av totalkonsum er 15-20 %, dette kan økes!, sa han og viste til kjøleteknologien utviklet av Telefrukt på Gvarv. - Snart kan vi tilby norske epler hele året, men da må vi få bedre tilgang til markedet, sa Kjetil.

Avslutningsvis hadde Trude ordet, hun understreket hva de andre hadde sagt. – Mange bønder er i tvil og mange sitter på gjerdet, sa hun. – Vi trenger å se at det regjerninga ble enige om i Hurdalsplattformen fortsatt gjelder sa Trude og henviste til opptrappingsplanen for inntekt i landbruket, samt planen for å øke selvforsyningsgraden i Norge. Hun avsluttet med en klar oppfordring: – Bruk stemmen deres, sats på landbruket og hjelp oss å få i havn et godt jordbruksoppgjør!

Ordfører Siri Blichfeldt Dyrland takket for god informasjon og viste til at Midt-Telemark har størst andel dyrka mark i Telemark fylke. – Tar vi med Nome har landbruket i de to kommunene den største verdiskapinga i fylket. - Det er det viktig å være klar over for oss politikere sa hun og understreket at landbruket er en av grunnpilarene i Midt-Telemark kommune. Hun oppfordret sine kolleger til å ta med seg det de hadde hørt videre inn i sine program, i tillegg til å påvirke stortingspolitikerne.

Flere andre tok ordet, blant annet hadde Helle Friis Knutsen et spørsmål til bondelaget. Hun lurte på hvordan bondelaget fulgte opp klimaplanen. Trude orienterte og sa at arbeid med klima står høyt opp på arbeidsplanen til Telemark Bondelag. Hun fortalte om klimakalkulatoren som er utarbeidet for nær sagt alle produksjoner. – det har vært en utfordring i å få bøndene til å ta kalkulatoren i bruk, men vi håper å få flere med ved å vise til at det å bli en mer klimasmart bonde gir potensialet for høyere avlinger og bedre økonomi, samtidig som det gir klimagevinst, forklarte Trude.

I samtalene etter møtet sa ordføreren – dette må bli en årlig hendelse. Vi er sikre på at Bø Bondelag og Saude og Nes Bondelag tar oppfordringen!


Formannskapet i Midt-Telemark kommune, en blid gjeng!