Les mer om avtalen her.

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har forhandlet fram et viktig inntektsløft for bonden i 2025. Det betyr mye for samfunnets matberedskap og den enkelte bonde økonomisk.

Vi ønsker å bidra til økt sjølforsyning, og vårt mål er å ha et aktivt landbruk over hele landet, slik at vi kan utføre samfunnsoppdraget vårt: Å produsere mat til den norske befolkningen, sier leder Trude Flatland i Telemark Bondelag

Avtalen legger til rette for økt sjølforsyning gjennom å øke de beregna/normerte inntektsmulighetene med 85 000 kroner per årsverk i 2025. 

- Gapet mellom landbruket og andre grupper tettes med 60.000,- kroner, dette monner for bonden, sier Flatland.

Avgjørende å snu trenden

Norsk landbruk har de siste årene opplevd en kostnadsvekst uten sidestykke, samtidig som den økonomiske situasjonen i næringa er alvorlig. Flatland påpeker at arbeidet med tetting av inntektsgap på ingen måte er ferdig, men at man endelig nå kan se en reell inntekstvekst. Og hun understeker at regjeringa har lovet en opptrappingsplan for næringa, noe også Stortings-flertallet har bedt om. Bondelagslederen sier at det er helt avgjørende å snu den negative trenden.

- Vi trenger sterk politisk vilje for å få med oss alle i jordbruket, og de politiske løftene må bli fulgt opp og gjennomført. Det er viktig fordi den økonomiske situasjonen i næringa fortsatt er alvorlig, og det er et strekk i laget både i og mellom produksjoner, sier Flatland.

Økt norsk matproduksjon – viktig for beredskapen

Et nytt pristilskudd for melk er på plass og innføres allerede fra 1. juli, i tillegg til økt melkepris for å bedre produksjonsøkonomien.

- Melkeproduksjon er en viktig produksjon også i Telemark, og det er derfor svært viktig at økonomien i melkeproduksjon styrkes ved en økning av både målpris og innføring av et pristilskudd. Til sammen betyr det en styrking av pris med i overkant av 60 øre pr. liter. Innføring av pristilskuddet allerede fra 1. juli i år vil være et godt bidrag for å styrke melkeprodusentens likviditet, sier Flatland.

Kornproduksjon er grunnleggende for landets evne til selvforsyning. Fylkeslederen i Telemark Bondelag er svært tilfreds med at staten har kommet jordbruket i møte med et ekstra arealtilskudd på kr. 100,- pr. da. for mathvete og kr. 200,- pr. da. for produksjon av protein og oljevekster. – Jeg håper denne økningen vil være en god stimulans for å få flere til å produsere mathvete og proteinvekster, uttrykker Flatland.

-  Jeg skulle gjerne sett at både ammeku og sau  hadde kommet bedre ut i avtalen, men jeg er glad for at beitetilskuddene styrkes og at det gjøres endringer i kvalitetstilskuddet for storfekjøtt, sier Flatland. Fylkeslederen peker på at det kan ligge økte inntekstmuligheter ved bedre markedsbalanse.

Lederen i Telemark Bondelag er og tilfreds med at avtalen viderefører satsingen på grøntproduksjon.

- Vi vil levere på oppdraget om økt sjølforsyning. Avtalen tar noen viktige steg for å øke produksjon av matkorn, grøntproduksjon og for at enda mer av fôret til husdyra skal dyrkes i Norge, sier Flatland.

Redusere bondens risiko

Norske bønder tar en betydelig risiko for å produsere mat i hele landet. Tørke, flom eller sykdomsutbrudd rammer bonden hardt, også økonomisk.

- Denne avtalen sørger for bedre ordninger når dyra rammes av sykdom eller når det inntreffer annen produksjonssvikt på gården. Det er viktig å forebygge der vi kan, og et viktig grep i avtalen er en betydelig økning i midler til drenering, sier Flatland.

Det ligger også føringer om jordbrukskonto, som er viktig for å jevne ut ulemper mellom gode og dårlige år, jamfør fjoråret med ekstremværet «Hans» og kronåret på korn i 2022.

I avtalen er velferdsordningene styrket med 50 mill. kroner, og satser og tak er økt.

- Norges Bondelag har også lenge jobbet for flere risikoreduserende tiltak for bonden. Vi har i forbindelse med dette oppgjøret fått gjennomslag for målrettede endringer i skattesystemet for å jevne ut inntektene over år, og for å styrke de sosiale rettighetene til bonden, sier bondelagslederen.

Vi har kommet et viktig steg videre, men fortsatt er det avgjørende med god oppfølging i forhold til tetting av inntektsgap, slik at vi får de unge til å satse på matproduksjon i framtida, avslutter Flatland.


Kontaktpersoner:
Leder i Telemark Bondelag, Trude Flatland, tlf. 92 02 43 85
Org. sjef Telemark Bondelag, Jan Thorsen, tlf. 97 66 75 90