§ 1

Selskapets navn er Bondelagets Servicekontor AS

§ 2

Selskapets forretningsadresse er i Schweigaardsgate 34 C i Oslo.

§ 3

Selskapets virksomhet er å yte medlemmer av Norges Bondelag faglig bistand og informasjon av landbruksmessig, økonomisk, regnskapsmessig og juridisk art, herunder bidra til å utvikle ny næringsaktivitet med utgangspunkt i medlemmenes ressurser.

Selskapet har ikke erverv som formål. Eventuelt regnskapsmessige overskudd skal forbli i selskapet for å styrke rådgivningstilbudet fastsatt i avsnittet over.

Selskapets utgifter skal dekkes via en årlig kontingent fra medlemmer av Norges Bondelag samt ved betaling for leverte rådgivningstjenester og bistand.

§ 4

Selskapets aksjekapital er kr. 300.000,- fordelt på 1000 aksjer hver pålydende kr. 300,-. Aksjene er ikke omsettelige og kan kun eies av Norges Bondelag.

§ 5

Selskapets styre skal bestå av 6 personer, 4 velges av generalforsamlingen blant styremedlemmer i Norges Bondelag, 2 velges av de ansatte.

§ 6

Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma. Styret tilsetter daglig leder. Styret kan meddele prokura.

§ 7

På ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:

Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder anvendelsen av overskudd eller dekning av underskudd.

Valg av styre.

Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

§ 8

For øvrig henvises det til den enhver tid gjeldende aksjelovgivning.