Den raudgrøne regjeringa har fått fornya tillit, og våre forventningar er framleis store til at det vert gjort grep som sikrar at det å produsere mat vert verdsett i kroner og øre på eit høgare nivå enn i dag. I nokon høve har gjerne forventningane vore for høge, medan vi i andre høve meiner at regjeringa med Statsministeren i førarsetet ikkje har gjort jobben sin godt nok. Særleg gjeld dette inntektsutviklinga til den einskilde bonde. Det som kunne ha vore gode jordbruksoppgjer er vorte ete opp av ein sterk kostnadsvekst både på innsatsfaktorar og på foredlingssida.  Resultatet vert at mange bønder kjenner at inntekta står på staden kvil på eit lågt nivå.

Slik startar fylkesleiar Per Hilleren si helsing på permsida til årsmeldinga for Sogn og Fjordane Bondelag for 2009 som du finn i sin heilskap her