Fylkesmannen har det miljøfaglege ansvaret for å karakterisere og klassifisere vassførekomstane i vassregion Sogn og Fjordane. Bakgrunnen er vassrammedirektivet, som skal verne vassmiljøet og sikre bærekraftig bruk. Om naudsynt skal det setjast i verk førebyggande eller forbetrande miljøtiltak. Vassområde Sunnfjord har starta arbeidet som skal ende ut i ei tiltaksanalyse for vassområdet, og i samband med det er det sendt ut ei liste over vassførekomstar som er registrert med dårleg eller svært dårleg kvalitet. -Vi må følgje prosessane i vassområda, seier Anita Sæther ved kontoret til Sogn og Fjordane Bondelag. Ho meiner det er viktig at grunneigarar kjenner til om vassførekomstane i deira område står på lista over dei som har for dårleg kvalitet. -Grunneigarar kan bidra til å betre kunnskapsgrunnlaget, dei kjenner gjerne godt til vassdraga som ligg inntil eigedomane, seier Sæther. -I dei områda landbruk vert peika på som ein mogleg påverkar til eit dårleg vassmiljø, er det sjølvsagt viktig at vi er delaktige, avsluttar ho.

 Sunnfjord: Registrerte vassførekomstar med dårleg kvalitet finn du her. (Vassførekomstane ligg kommunevis)

Dersom ein har spørsmål, eller vil kome med innspel, kan ein kontakte prosjektleiar i vassområde Sunnfjord, Alana Shanks (tlf. 57 72 58 17/ 915 94 003, e-post Alana.shanks@forde.kommune.no)

Ein kan og kontakte fylkeskontoret til Sogn og Fjordane Bondelag. Send gjerne e-post til anita.sather@bondelaget.no, eller ring 57 83 70 80 (måndag-onsdag-fredag).

Vassrammedirektivet: No kan du sjå kva vassdrag i Sunnfjord som er registrert med dårleg kvalitet