Fotograf: Jostein Skare Thygesen

Fotograf: Jostein Skare Thygesen.

 

Beitelaga kan søkje om investeringsmidlar til fellestiltak i utmark som skal betre beitebruken. Søknadsfristen er 1. februar 2017.

Døme på tiltak det kan søkjast om er bruer, sankekvier, sperregjerde, elektronisk overvakingsutstyr (som e-bjøller, radiobjøller) og gjetarbuer. Tilskotet kan gå til tiltak som betrar beitebruken i utmark. Midlane skal forvaltast i tråd med Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder (FOR-2013-02-04-206).

Tilskotet gjeld både for sau, geit, storfe og hest på utmarsksbeite.

 

Søknadsfrist:
1. februar: Frist for beitelaga å sende søknadsskjema med alle nødvendige vedlegg til kommunen.
1.mars: Kommunen sender søknaden med si vurdering og tilråding til Fylkesmannen.

 

Søknadsomgangen 2017
Prioriteringane er forankra i regionalt bygdeutviklingsplan, der følgjande gjeld for 2017:

  • Kostnadsoverslaget bør vere på minst kr 20 000 for å kunne søkje om støtte
  • Det vert ikkje gitt tilskot til transportutstyr og mindre kostnadskrevjande tiltak (t.d. salt-stein¬automatar og rydding av stiar)
  • Faste installasjonar og kostnadskrevjande investeringar vert prioriterte
  • Søknader der søkar har særskilte utfordringar med beitebruken kan gjevast høgare prioritet

Tilskotssatsen vert tilpassa søknadsmengda og tilskotsramma.

 

Timessatsar for eige arbeid
Dei rettleiande satsane for 2017 er justert opp til:

  • Manuelt utført eige arbeid: 300 kr/time
  • Bruk av motorsag, ryddesag o. l : 350 kr/time
  • Bruk av traktor : 500 kr/time
  • Bruk av gravemaskin: 650 kr/time


Denne saka er henta frå Fylkesmannen sine nettsider.