Midlane skal kunne bidra til å nå følgjande mål for Sogn og Fjordane:

 • Ta vare på og utvikle det opne og særmerkte kulturlandskapet
 • Redusere ureining knytt til tap av næringsstoff frå jordbruksareal til luft og vatn
 • Tilpasse landbruksdrifta til eit endra klima
 • Halde nede forholdet mellom utslepp og binding av klimagassar i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen vil prioritere praktiske og næringsretta prosjekt som kan spreie kunnskap om:

 • Tiltak og tilskotsordningar for å hindre attgroing og for ivaretaking av kulturminne og biologisk mangfald i kulturlandskapet
 • Gjødslingsplan og Miljøplan trinn 1 og 2
 • Tiltak for å redusere og førebyggje ureining av vassførekomstar, særleg med tanke på P-status i jorda, lagring og spreiing av husdyrgjødsel og silopressaft
 • Tiltak for å redusere utslepp av klimagassar frå vassmetta jord og husdyrgjødsel
 • Klimatilpasningar i gras-, frukt-, og bærproduksjon i fylket

Kven kan søkje?

 • Fag- eller næringsorganisasjonar
 • Kompetansebedrifter, utgreiings- og forskingsmiljø
 • Kommunar
 • Regionale og lokale lag og foreiningar

Søknadsfrist 1. april

Informasjon om søknad og tildeling går fram av Fylkesmannen sine retningslinjer for klima- og miljøprogrammet.