VILTSEMINARET ER EIT SAMARBEID mellom Norges Jeger- og Fiskerforbund Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane Bondelag, Vestskog og Stiftelsen Norsk Hjortesenter. Det set fokus på aktuelle tema i høve hjortevilt, småvilt og rovvilt. Målet er å skape ein felles møtestad og arena for den kommunale viltforvaltninga, grunneigarar, jegerane og elles alle med interesse for vilt og viltforvaltning.

Under første dag av årets seminar setter vi fokus på CWD, og det som av mange vert rekna som eit skifte innan norsk hjorteviltforvaltning. Her får vi siste nytt med kunnskap om sjukdommen og ikkje minst status i høve til nedskyting av villreinstammen i Nordfjella.  Er det eigentleg rett veg å gå?   Heile programmet finn du nedanfor.

Påmelding gjer du på sidene til Norsk Hjorteviltsenter

DAG 1Fredag 02.03.18  Møteleiar: Merete Støfring, Sogn og Fjordane Bondelag
 
11:00-12:00Ankomst og registrering
12:00-12:45Lunsj
12:45-13:00Velkomen til seminar – Johan Trygve Solheim, Norsk Hjortesenter
13:00-13:30Kvifor brukar vi ikkje kunnskapen vi har i viltforvaltninga - Torstein Storås, INN
13:30-13:45Hindringar for bestandsretta forvaltning  - Arve Aarhus, Vestskog
13:45-14:00Pause – kaffi eller te med pausebuffet
14:00-14:30CWD/Skrantesjuke på hjort –   Jørn Våge, Veterinærinstituttet
14:30-14:45CWD/Skrantesjuke og vegen vidare - Hallgeir Herikstad, Mattilsynet
14:45-15:00Pause – kaffi eller te
15:00-15:30Lokal og regional viltforvaltning - medspelar eller motstandar i kampen mot CWD ?- Siri Bøthun, sekretær I Nordfjella villreinnemd
15:30-15:45Korleis tilpasse hjorteviltforvaltninga til CWD - Miljødirektoratet
15:45-16:00Pause – kaffi eller te med pausebuffet
16:00-16:30Presentasjon av deltagerne i panelet
16:30-18:00Paneldebatt CWD som ledes av Eldgrim Fossheim
20:00 -20:30Kåring av årets minste hjortebukk
20:30Festmiddag - oppdekking i eigen sal
 
 
DAG 2Laurdag 03.03.18  Møteleiar: Reidun Solberg Seim, NJFF Sogn og Fjordane
09:30-09:45Velkomen til dag 2 av seminaret – Magnus Frøyen, Norsk Hjortesenter
09:45-10:30Gås – beiteskader, jakt og forvaltning - Ove M. Gundersen frå Norges Bondelag og Ingunn Tombre frå NINA
10:30-11:00Drone og nattkikkert med mer. Lovlig bruk av ny teknologi? - Miljødirektoratet
11:00-11:15Pause – kaffi eller te med pausebuffet
11:15-11:45Ikkje naudsynt med skytetrening for jegerane? - Vidar Nilsen, NJFF
11:45-12:15Rypetaksering – Knut Broberg, NJFF Sogn og Fjordane
12:15-12:45Resultat dynamiske fareskilt hjort – Magnus Frøyen, Norsk Hjortesenter og Ann Kristin Nes,  Statens Vegvesen
12:45-13:00Oppsummering og avslutning – Finn Olav Myhren, Vestskog
13:00«Lunsj»