Vakre Standalen i Sogn og Fjordane. 

 

Sommaren er tida då innsatsen til desse flinke røktarane av kulturlandskapet vert synleg. Fylkesmannen oppmodar difor alle som ferdast rundt om i fylket til å vere merksame på gode kandidatar til prisen.

Kandidatar til prisen vert vurderte etter sin innsats for kulturlandskapet. Vinnaren av prisen skal ha gjort ein særskilt innsats for å ta vare på kvalitetar og/eller tradisjonar knytt til kulturlandskapet.

 

Døme på slik innsats kan vere:

  • skjøtsel av kulturminne og kulturmiljø
  • fremjing eller bevaring av biologisk mangfald
  • gjere kulturlandskapet tilgjengeleg for ålmenta
  • formidling av kulturhistorie i landskapet

 

Prisen skal medverke til auka merksemd og kunnskap om kulturlandskap og utfordringar knytt til dette. Den skal vere ei påskjønning for særskilt innsats i dette arbeidet. Vinnaren av prisen vert ein av fylket sine kandidatar til den nasjonale kulturlandskapsprisen påfølgjande år.

Kulturlandskapsprisen vart delt ut for første gong i 2017 til Magne Sylvarnes for arbeidet han gjer med å vareta kulturlandskap og tradisjonar på garden Sylvarnes i Vik kommune. Sjølve kulturlandskapsprisen utgjer eit diplom og ein pengesum på kr. 10 000,- som vert løyvt frå Fylkesmannen og Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Kommunar, faglag, landbruksrådgivinga og privatpersonar kan nominere kandidatar.

 

Dette skriv Fylkesmannen på sine nettsider.