I planleggingsgruppa for HMS- kampanjen i fylket sit det representantar frå Tine, Nortura, Felleskjøpet Agri og Landbrukets- HMS teneste. Ein prøver såleis på fylkesplan å samordne og gjennomføre prosjektaktivitetar breitt då heile landbruksnæringa sine organisasjonar står bak prosjektet på nasjonalt plan. 

Målet med prosjektet er å drive målretta innsats for færre skader og ulukker i landbruket. Med utgangspunkt i 12 prosjektarrangement  hausten 2012 skal det så gjennomførast arrangement i 2013, silik at ein samla får eit fylkesdekkande opplegg med markdagar og temaet integrert i landbruksorganisasjonane sine medlemsmøte.

Prioriterte tema i kampanjen:

  • Traktor og køyring med traktor, vernetiltak i skogbruket, sikker handtering av storfe, reduksjon av støveksponering i driftsbygning, reduksjon av fallfare i driftsbygning og brannberedskap.

Sogn og Fjordane Bondelag skal i samarbeid med lokale bondelag skipe til 10-12 lokale markdagar på garden og i driftbygningen og eventuelt knytt til andre arrangement. Tine, Nortura vil til haustem legge inn temaet som ein del av programmet på medlemsmøta. Det vert også oppfordra til at Norsk Landbruksrådgjeving kan ta temaet med på sin våronnmøter. 

Tilsette i Landbrukets HMS teneste vil vere fagleg ansvarleg for arrangementa og personar frå samvirkeorganisasjonane, forsikring og kommunen vil i ulik grad delta i det faglege opplegget.