Nordfjording tek over viktig statsrådpost

Publisert 24.01.2020
  • Tips en venn om denne siden

- Da vil vere viktig at Sveinung Rotevatn evnar å lytte og ta signala frå distrikta på alvor i si nye og viktige rolle som Klima og Miljøminister, seier fylkesleiar Anders Felde, samstundes som han gratulerer Nordfjordingen Sveinung Rotevatn med ein viktig jobb.

Nøkkelen til ei grøn framtid ligg i omstilling til ny verdiskaping med utgangspunkt i fornybare ressursar.  Da hjelp ikkje med populistiske og kortsiktige løysingar, held Felde fram.   Fylkesleiaren i Bondelaget håpar at Sveinung Rotevatn tek seg tid til å kome ut og lytte til landbruket og anna næringsliv sine løysingar på ei framtid der vi skal vere med å nå FN sine 17 bærekraftsmål.  Nøkkelen til løysingane ligg i stor grad i korleis vi klarar å forvalte dei fornybare ressursane våre,  held Felde fram.  Landbruket sit på mange av løysingane gjennom korleis areal vert nytta og halde i hevd.

 Ved sidan av ansvar for klimapolitikken får Rotevatn, som Statsråd også ansvar for korleis rovviltpolitikken skal løysast.  Dette er eit politikkområde med stor grad av konflikt.  – Det vil vere viktig for oss at Rotevatn lyttar til Stortingsfleirtalet, og ikkje minst at han reiser ut og tek del i dialog med dei som har skoa på, held Felde fram.   - Vi deltek gjerne i dialog både på tema eit grønare Norge, bruk og vern samt rovviltpolitikken, avsluttar Felde.

Dette biletet er henta frå temadag om landbruk i Fjaler før valet i 2013.   Sveinung Rotevatn t.v. var Stortingsrepresentant for Sogn og Fjordane i perioden 2013-2017.  Det siste året har han vore Statssekretær i Klima og Miljødrpartementet.   Frå i dag tek han over det viktige politiske vervet som Norges Klima og Miljøminister.  Sogn og Fjordane Bondelag ynskjer han lukke til med viktig arbeid.

Flott tiltak for yngre bønder i Indre Sogn

- Jammen er eg heldige eg, som fekk lov å innleie for kring 30 unge engasjerte bønder på kveldskurs på Sogn Jord- og Hagebruksskule i Aurland, seier nestleiar i Sogn og Fjordane Bondelag Ole Bjarne Hovland

Produksjonsdelinga i norsk landbruk må på agendaen

- Vi må våge å ta dei vanskelege diskusjonane no, skal vi kunne sikre matproduksjon i heile landet, sa fylkesleiar Anders Felde til Statssekretær i Landbruks- og Matdepartementet Widar Skogan, då han besøkte Hafslo i går

Maskinførarkurs 2020

Norsk Landbruksrådgiving arrangerer maskinførarkurs. Sjå program og påmeldingsinformasjon her.

Bli med på seniorkurs 18.mars!

Dette er kurset for deg som no eller innan kort tid skal overdra garden til neste generasjon, avvikle drift og framleis forvalte garden, eller deg som skal selje garden.

Dette skjer i Sogn og Fjordane Bondelag

Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte 2020

Thon Hotel Jølster - Skei

Våre samarbeidspartnere