- Næringa sitt krav er eit krav som tek målet om auka matproduksjon på alvor og viser kva som må til om regjeringa skal kunne lukkast i sitt mål om å auke norsk matproduksjon.  Regjeringa må sjølv velje om dei vil nå sine mål. - Vel dei ein gamaldags politikk med liberalisering som einaste verkemiddel vil det vere uråd å nå målet om ein aukande matproduksjon basert på norske ressursar, seier Hilleren.

Få kunne sikre eit klimasmart og bærekraftig landbruk i heile landet, må bønder i alle deler av landet har føreseielege vilkår og betra lønsemd.  Det må lønne seg å produsere mat betre enn i dag.  Produksjon av mat må verdsetjast i form av betra lønsemd til matprodusenten.  Da betse verkemiddelet for å få nye og eksisterande bønder til å sats og investere i framtida er å betre inntekta, avsluttar Hilleren.

Her kan du lese Norges Bondelag sentralt sine kommentarar og lese heile kravet.