EU sitt vassdirektiv er no implementert i norsk lovverk. I samband med dette er det i Sogn og Fjordane registrert førebels vasskvalitet i vassdrag, fjordar og fjordbasseng, for å finne risikoområde for vasskvalitet, der det i prinsippet skal kunne setjast inn nødvendige forbetringstiltak mot ureingskjelda.

Nokre mål framover

Kommunane skal innan 15. mars ha dialog med vassregionen i fylket om denne registreringa og kome med eigne innspel og vurderingar av risikoområde for vasskvalitet. Status for dette skal så fastsetjast samla for vassregionen i fylket innan 9. mai, der dette då byggjer på fakta gjennom vassprøver og ein viss grad av skjønn. Risikoområda skal så arbeidast vidare med, der det skal lagast plan for tiltak som på sikt kan eliminere ureininga. I høve direktivet skal alt vatn knytt til vassdrag, innsjøar, fjordar, fjordbasseng og grunnvatn ha ein tilfredstilland økologisk balanse og kvalitet innan 2021. Det kan også leggast inn andre parameter i planen for vasskvalitet, t.d. for drikkevatn og badevatn.  

Organisering av arbeidet

Offentlege styresmakter har ansvar i høve vassdirektivet, der institusjonar, næringar og interesseorganisasjonar skal involverast i arbeidet for å kunne ivareta eigne interesser og vere konstruktive samarbeidspartar, då det i prinsippet er ureinar av vatnet som er ansvarleg. I praksis kan dette t.d. gjelde kommunen ved kloakkutslepp frå hushald, ureinande utslepp frå industri, oppdrettsnæring og landbruk. Luftboren ureining til vatn er også ein del av dette komplekset. Ansvarlege for vegbygging og vassdragsregulering, der slik utbygging endrar den økologiske ballansen for vassdraget i negativ lei, skal også involverast i dette.

Fylka er organisert i eigne vassregionar med fykeskommunen som ansvarleg styresmakt. I vårt fylke er det så organisert 4 lokale vassområde i vassregionen, for Nordfjord, Sunnfjord, Indre og Ytre Sogn, der dette følgjer det geografiske nedslagsfeltet for nedbør. Nabofylka er også involvert i dei høve det er felles nedslagsfelt for nedbør. Det vert i desse dagar tilsett sekretær i vassområda i vårt fylke knytt til vertskommunane Gloppen, Førde, Årdal og Høyanger.

Utfordring for landbruksnæringa

Så langt har fylkesbondelaget delteke på møte i vassområda. Prosjeltleiarane i vassområda er oppfordra til å ta kontakt med lokale bondelaga for å informere nærmare om saka. Lokale bondelag kan elles sjølve kontakte kommunen, eller prosjektleiar i sitt vassområde, for å få informasjon om førebels status for vasskvalitet i sitt nærområde og for påverknad på kommune sitt innspel og dialog om vasskvalitet til vasregionen.

Nærmare infomasjon

Nærmare informasjon om saka på: www.vannportalen.no