Regjeringa la fram Melding til Stortinget nr. 9, Landbruks- og Matpolitikken, 2. desember 2011. Meininga er at næringskomiteén på Stortinget skal slutthandsame meldinga innan utgongen av mars 2012. -Meldinga set landbruket på dagsorden, og det bør vi utnytta, seier Per Hilleren. Han oppmodar lokallag som har innspel til meldinga om å sende desse inn til fylkeskontoret innan 27. januar. Sogn og Fjordane Bondelag vil summere opp innspel til meldinga i ei fråsegn, som vert sendt over til Norges Bondelag.

Høyringsnotatet med dei viktigaste framlegga i den nye landbruks- og matmeldinga, finn du her.

Sjå også Bondelaget sine temasider om meldinga.