Kjenner seg overlaten til seg sjølv

Publisert 06.12.2019
  • Tips en venn om denne siden

Dagens forskrift for erstatning etter naturskade har lagt ansvaret fullt og heilt over på den skadelidde i å dokumentere alle skadene og søkje om erstatning. Kommunane er sett på sidelina og har lite å medverke med i etterkant av det som for dei innvolverte er svært dramtiske hendingar.

- Det kan sjå ut til at vi har fått ei erstatningsordning som fungerer godt i tilfelle der skadene er mindre, medan grunneigarar som er i ein  situasjon med store og samansette skader fort kan kjenne seg makteslause, seier organisasjonssjef i Sogn og Fjordane Bondelag Merete Støfring.   I naturskadesaker, slik dei vi seinast har erfaring frå i Luster og Jølster, ser vi at regelverket særleg utfordrar dei som treng det mest.   Dei hardast råka med eit stort samansett skadeomfang.. 

Erlend Slåtten orienterer Stortingsrepresentantane frå Høgre om hendinga den 30. juli

Sist veke fekk 6 av Høgre sine Stortingsrepresentantar orientering om hendinga i Jølster den 30. juli 2019.  Grunneigar Erlend Slåtten kunne fortelje om ein dramatisk ettermiddag og kveld.  Ein dramatikk som for deira del ikkje er over då Slåtten og hans familie ikkje kjenner seg trygge i eige hus, og framleis ikkje er flytta heim att på garden.  -  Dette er også ein del av naturskadebiletet, held Merete Støfring fram. Vi som budde på andre sida av elva og slapp billeg unna gløymer fort, medan dette for naboar har sett varige spor som er vanskelege å viske vekk.   Utryggleiken for hus og heim saman med det ansvaret ein er pålagt i å dokumentere og søkje erstatning som ein ikkje kjenner utfallet av krev mykje energi og krefter.  Særleg for bruk som Slåtten der storsamfunnet og staten ved  NGI si utgreiing seier det er trygt, medan dei sjølve ikkje kjenner seg trygge.  - Det var ingen som hadde trudd at det som hende den 30. juli kunne hende her hos oss, held Slåtten fram.  Kvifor skal vi då tru at det ikkje kan skje igjen?

Her finn du videoen som syner den dramatiske hendinga på Slåtten. Utløyst av kraftig torever og regn på slutten av ein flott sommardag

Spora i naturen syner dramtikken, men det er også viktig å hugse på at slike dramtiske hendingar set indre spor som vi ikkje ser i dei menneska som opplever hendingane.  

- Det er umogleg å forutsjå kvar slike hendingar kjem, men at dei kjem er det ikkje tvil om.  Klimaendringane er her allereie held Støfring fram.  Då er det viktig at vi har tryggleiksnett som fungerer.  Naturskadeordninga er eit slikt tryggleiksnestt som vi er svært glade for å ha!   - Vi  opplever det som naudsynt med ein gjennomgong og kanskje ei justering når ein no har hausta noko erfaringar med den nye ordninga.   Til dømes bør det vurderast om kommunane kan få noko meir ansvar i å rettleie og hjelpe grunneigarar som vert råka.    Det er også trong for å sjå på korleis ordninga fungerer for dei hardast råka og med tanke på samordning mellom ulike etatar, dokumentasjon, bruksverdiprinsippet og klagehandtering.  

 

 

 

Gardsbesøk i Gloppen

Vellukka gardsbesøk i Gloppen

8.klassingane ved Gloppen ungdomsskule har vore på gardsbesøk. Trinnet var fordelt på fire bruk, og kom i små grupper over tre dagar. Elevane fekk mellom anna sette opp gjerde, og mjølke kyr. Sjå bilder her.

Lisensjakt på jerv og ulv

Lisensjakt på jerv og ulv

Rovviltnemnda har vedteke at åtte jervar kan fellast under årets lisensjakt i region 1, i tillegg til tre ulvar.

Værkåring i Aurland

Værkåring i Aurland

Laurdag 29. september var det Værkåring i Aurland, sjå bilete frå arrangementet her.

Matamål 2018

Matamål 2018

Laurdag 29. september vart Matamål 2018 arrangert på Sandane. Sjå video frå matfestivalen her.

På gardsbesøk i Sogn

På gardsbesøk i Sogn

Måndag 24.september besøkte Sogn og Fjordane Bondelag Ole Bjarne Hovland i Naddvik. Årdølen fortalde om garden, og framtidsutsiktene.

Kurs i valnemdsarbeid

Kurs i valnemdsarbeid

Måndag 17.september var det kurs i valnemdsarbeid på In-Spire i Eikefjorden. Det var ein vellukka kveld.

Fantastisk dag på Open Gard på Mo

Fantastisk dag på Mo

Søndag 2.september var det Open Gard på Mo. Det var ein strålande dag med glade folk, flotte dyr, god mat og artige aktivitetar.

Open gard på Mo 2018

Velkomen til Open Gard på Mo

Søndag 2.september er det klart for Open Gard på Mo jordbruksskule i Førde. Arrangementet tek til klokka 12.00 og er ferdig klokka 16.00.

Open Gard på Tansøy

Open Gard på Tansøy

Laurdag 25.august arrangerte Flora Bondelag Open Gard på Tansøy. Sjå bilder frå det vellukka arrangementet her.

Våre samarbeidspartnere