Importen av landbruksvarer truar norsk matproduksjon

Publisert 15.11.2019
  • Tips en venn om denne siden

- Importen av jordbruksvarer er etterkvart vorten svært stor og legg eit stort press på korleis vi kan utvikle norsk landbruk både når det gjeld volum og inntening, sa Hildegun Gjengedal i si innleiing til leiarmøtet i Sogn og Fjordane Bondelag.

Reforhandling av mange avtaler gjev dessverre som regel auka importkvotar som resultat.  Kvar for seg kan avtalene verke små, men totalt er importen sterkt aukande.  Det er heilt klart at dette påverkar våre moglegheiter til å auke verdiskapinga i norsk landbruk på ein dramatisk måte, held Gjengedal fram.   Det påverkar også vår sjølvforsyninggrad.  - Vi er etterkvart vorte eit svært sårbart land med ein altfor låg sjølvforsyningsgrad på mat.  Dei internasjonale avtalene er ei stor årsak til dette.   Landbruket er dessverre vorte ein salderingspost, for å kunne opne grenser for norsk eksport i andre sektorar.  

Tabellen nedanfor syner den formidable auken i import av landbruksvarer sidan 2000.  Samstundes ser vi at eksporten er låg.

 

 

 

 

Klem frå møteleiar Renate Rendedal med takk for eit godt innlegg. 

- Eg ser lyst på beitesesongen

- Eg ser lyst på beitesesongen

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt reglar som gjer det mogeleg å bruke ulike typar salt til beitedyra i Nordfjella.

Her underviser Gert Runar elevane

Her underviser Gert Runar elevane

Gert Rune Rørvik underviser på Mo og Øyrane vidaregåande skule, avdeling Mo. For tida har han nettundervisning for elevane grunna koronaviruset. Heimekontoret deler han med borna sine.

- Me har sett i gang tiltak

Aukar beredskapen

Koronaviruset gjer at landbrukstenester Sogn SA har auka beredskapen.

- Me jobbar for å finne løysingar

- Me jobbar for å finne løysingar

For å bremse spreiinga av koromaviruset, har fleire land innført restriksjonar på reiser. Dette kan ha stor innverknad på produksjonen i landbruket, som har mange arbeidstakarar frå utlandet.

Nettundervisning

- Det er ein spesiell situasjon

Sigbjørn Norddal er elev på Mo og Øyrane vidaregåande skule, avdeling Mo. For tida har elevane nettundervisning grunna koronaviruset.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Våre samarbeidspartnere