Landbruket og landbruksnæringa har ved sine arealressursar, sin bygningsmasse, nærleiken til dyr men først og fremst menneskelege eigenskapar i kombinasjon med desse fysiske rammene gode moglegheiter for å kunne skape gode tenlege omsorgstenester og opplæringstenester for til dømes kommunane, held Hilleren fram. 

Her finn du glimt frå oppstartsmøtet før jul