Bjørn Harald Haugsvær

 

Bjørn Harald Haugsvær (KrF), assisterande landbruksdirektør og varaordførar i Førde, orienterte om jordproblematikken i kommunen.Han ynskjer finne/ bruke anna areal framfor matjord, men er redd det vert for dyrt.Møtelyden påpeika knappheit på matjord. 

 

Utfordrar KrF

PÅ MØTE: Per Hilleren


Tidlegare fylkesleiar Per Hilleren, var spesielt invitert frå lokallagsstyre i høve jordvernproblematikken i Førde. Han utfordra KrF på å vere tydelegare i jordvernproblematikken.

 

Lausdriftskravet

FRÅ FYLKESSTYRET: Ole-Ivar Åm Sognnes prata mellom anna om lausdriftskravet

 

Styret i Førde Bondelag har utarbeida høyringssvar der dei er tydelege på at lausdriftskravet må utsetjast eller fjernast. 

 

Val

NYTT STYRE: Sindre Aasen, Steinar Hundvebakke Monika Igland Frøystad, Oddgeir Kvamsås, Karin A. Øverli grøneng, Svein Erik Hafstad og 1.vara Bjarne Ness.

 

Leiar: Oddgeir Kvamsås attval
Styremedl: Steinar Hundvebakke, attval
Styremedl: Monika Igland Frøysland, ny

Styremedlem: Sindre Aasen
Styremedlem: Karin A Øverli Grøneng
Styremedlem: Øystein Holsen

1. vara: Bjarne Ness