Målgruppa for seminaret er IPT-etablerarar i oppstartsfase, og etablerte IPT-tilbydarar.

For å tilby eit kvalitativt godt Inn på tunet-tilbod over tid, er det viktig at lønnsemda er god og at produktet har rett pris.

Denne dagen skal vi arbeide med økonomi i Inn på tunet-tilbod, og på planen står lønsemd og økonomistyring, marknadsarbeid og prissettting av produkta. Det vert høve til å arbeide med problemstillingar knytt til eiga bedrift/etablering og til å knyte kontaktar med andre IPT-tilbydarar for å utveksle erfaringar.

Tid: Torsdag 12. mars frå kl. 10.00-16.00

Stad: Scandic Sunnfjord Hotel og Spa, Førde.

Kursavgift er kr. 485 per deltakar, og dekker lunsj og opphald.

For meir informasjon og påmelding, klikk på lenkja under:

http://www.fylkesmannen.no/Sogn-og-Fjordane/Landbruk-og-mat/Inn-pa-tunet/Dagsseminar-om-okonomi-i-Inn-pa-tunet/