SMIL-midlane er tilskot som kommunene forvaltar til særskilde tiltak i landbruket sitt kulturlandskap. Bondelaget i Eid meiner at situasjonen no er så ekstraordinær at det må gjerast grep.  For mange er det vanskeleg å bli ferdige med ryddinga på denne korte tida fram til beitesongen og må basere seg på innleigd hjelp.  - Vi meiner det er eit godt og rettferdig forslag å nytteSMIL midlar til dette arbeidet.  Då har og grunneigarane høve til å leige med seg kvalifisert arbeidskraft og bli ferdig til beitedyr og folk skal ta terrenget i bruk. Eid bondelag meiner det er urimeleg at den enkelte grunneigaren må ta denne kostnaden åleine.   - Vi vil og oppfordre Eid kommune om å presse på,for å få meir statelege midlar til dette viktige oppryddingsarbeidet, heiter det i brevet frå Eid Bondelag til Eid kommune.