Foto: Jostein Skår Støfring

 

Døme på tiltak kan vera bruer, sperregjerde og elektronisk overvakingsutstyr (som e-bjøller, radiobjøller).

 

Formålet 

Formålet med tilskotet er å leggje til rette for utnytting av beite i utmark, redusere tap av av dyr på utmarksbeite og fremje fellestiltak i beiteområda. 

 

Kven kan søkje?

Beitelag og andre lag/organisasjonar innan landbruket kan søkje om investeringsstøtte.

I hovudsak er det beitelag som kan søkje, men der naturgjevne eller driftsmessige tilhøve ikkje legg til rette for samarbeid, kan også enkeltbeitebrukarar søkje på tilskotet. 

Søknadsfristen er 1.mars 2016

 

For meir informasjon, les her.