Klare for innsats i Veitastrond Bondelag

 

På årsmøte til Veitastrond Bondelag stilte 16 medlemmer. Leiaren i laget, Jimmy Hilleren vart vald til møteleiar. 

Vidare vart årsmeldinga og rekneskapen lagt fram og godkjent. 

Deretter blei ulike tema teke opp. Mellom anna vart beitekravet, kvoteordninga og avløysarordninga drøfta.  

Laget hadde også val, ingen endringar i styret.