Gjenvalgt leder Edmund Fossum overleverte en høstbukett til sentralstyremedlem Trine Hasvang Vaag i Norges Bondelag.

Leder Edmund Fossum orienterte om et aktivt år i Snåsa Bondelag med 8 styremøter og en rekke møter og arrangementer innad i kommunen og i regionen for øvrig.

Året startet med bekymringsmelding til kommunen om situasjonen innen landbruket i Snåsa. Landbruket utgjør nærmere 30 prosent av sysselsettingen i Snåsa og betyr mye for bosetting og verdiskapingen i kommunen. Det ble derfor iverksatt flere aktiviteter for å bøte på en ikke ønsket utvikling. Landbrukspartnerskapet i Snåsa arrangerte derfor et meget vellykka stormøte på vårparten og studietur i høst.

Fornøyd med Snåsa Landbruksforum

Ellers nevnte Edmund i sin årsberetning at den gode dialogen mellom landbruksforvaltningen og næringsorganisasjonene gjennom Snåsa Landbruksforum gir frukter.

- Dette er et kjempeflott forum som er viktig for å få opp viktige saker for landbruksnæringa, sa han.

Ellers har Snåsa Bondelag meldt seg inn i Snåsa Næringsforum og er representert i Snåsa Næringsråd. Styret har vært tydelig på at det er viktig å delta og involvere seg i øvrig næringsliv i kommunen. Snåsa Bondelag har derfor tatt mål av seg til å være aktiv bidragsyter til aktiviteter som fremmer landbruksnæringa i bygda. I 2013 har Bondelaget støttet følgende aktiviteter: Fylkesleir i 4H Nord Trøndelag på Agle, Såmmårkauk i Snåsa 2013, Småviltprosjektet og Snåsa Kulturskoles «Kul Mat».

Det ble antydning til debatt om sauenæringa sine utfordringer og det var enighet om at situasjonen til snåsabøndene ikke er holdbar. Dette er en av utfordringene som settes på dagsorden av det nye styret.

Skryt fra medlemmene

For øvrig fikk styret skryt av årsmeldinga og at laget har vært aktivt og gjennomført mange spennende tiltak i året 2013. Både politisk ledelse i kommunen og representanter for øvrige næringsorganisasjoner supplerte med at Snåsa Bondelag griper fatt i de viktige sakene som berører næringa, og styret ble berømmet med igjen å sette dagsorden og vise både tiltakslyst og engasjement.

Under valget ble leder Edmund Fossum enstemmig gjenvalgt. Det ble også gjenvalg på hele styret som består av: Siv Merethe Gederaas Belbo, Kåre Eggen, Tom Erik Saur, Ole Anton Sjule og Magnar Vegset samt første vara og fast møtende Jørn Magne Vaag.

Aktiviteter for 2014 vil være medlemsverving, oppfølging av tiltaksplan for Snåsa landbruksforum derav spesielt oppfølging av sauenæringa samt delta aktivt i ulike regionale prosjekter som Grovfôrprosjektet og Kompetanseløft Trøndersk Landbruk.

Ny landbruksminister

Sentralstyremedlem Trine Hasvang Vaag hadde et spennende og interessant innlegg om strategi og framtiden med blå regjering. Trine hadde ikke svaret på at den nye regjering har framhevet at det skal bli et «Robust og framtidsretta landbruk», men hvordan tenkes det gjennomført? Det er høyst uklart ennå.

Landbruk har vært på dagorden etter valget, så om en ikke greide å få dette til å bli et skikkelig Matvalg, så er det viktig å nytte denne situasjonen til å få informert om landbrukets betydning og verdiskaping i samfunnet vårt. 

Konsesjonsgrenser og flere områder innen landbrukspolitikken som regelverk kan Listhaug rokke ved, men ikke tollvern og budsjettstøtte uten at det går igjennom Stortinget.  Alle forandringer skal være «kunnskapsbasert» og Trine fastholdt at Bondelaget er nødt til å være med på og se på konstruktive løsninger, men dette vil bli krevende. For øvrig kom Trine med mange interessante vinklinger og oppfordringer til oss snåsninger.