Statsbudsjettet 2014

 • Tips en venn om denne siden

Den avtroppende Stoltenberg regjeringen la i dag frem sitt forslag til statsbudsjett for 2014. Budsjettforslaget inneholder flere viktige endringsforslag på skatte- og avgiftsområdet. Her følger en kort oversikt over de viktigste forslagene.

Vekstpakken for næringslivet følges opp

Som varslet, i forbindelse med fremleggingen av revidert statsbudsjett for 2013, følges den foreslåtte vekstpakken for næringslivet opp med følgende endringer:

 • Skattesatsen for aksjeselskaper reduseres fra 28 % til 27 %
 • Beskatning av inntekter fra deltakerlignede selskaper reduseres tilsvarende.
 • Trygdeavgiften for enkeltpersonforetak reduseres med 0,72 %
 • Det innføres startavskriving med 10 % for kjøp av driftsmidler i saldogruppe D (maskiner og utstyr)

Les mer om disse endringene her

Formuesskatt

Regjeringen fortsetter og øke bunnfradraget, og strammer også i år inn ved å skjerpe formuesbeskatningen av næringseiendom (unntatt landbrukseiendom) og sekundærboliger.

 • Bunnfradraget øker fra kr 870.000 til kr 1.000.000 (samlet kr 2.000.000 for ektefeller)
 • Øvre begrensning i fastsettelse av formuesskattegrunnlaget for sekundærboliger og næringseiendommer øker fra 50 % til 60 %
 • Ligningsverdiene på fritidsboliger øker med 10 %

Les mer om disse endringene her

Arveavgift

Det foreslås betydelig økning av bunnfradraget ved beregning av arveavgift.

 • Bunnfradraget øker fra kr 470.000 til kr 1.000.000
 • For arv over kr 1.000.000 skal det beregnes 10 % arveavgift ved arv til barn og foreldre, og 15 % til andre.
 • Aksjerabatten reduseres fra 40 % til 30 %

Les mer om disse endringene her

Gevinstfritak ved reinvestering av vederlag ved ekspropiasjon av landbrukseiendom

Norges Bondelag er godt fornøyd med at regjeringen nå foreslår å utvide reinvesteringsområdet til å gjelde tilsvarende som for salg av festetomter. Da en tidligere bare hadde mulighet til å reinvestere vedlerlaget i "samme objekt", kan en etter lovforslaget nå reinvestere i eksempelvis ny driftsbygning eller påbygg på eksisterende bygning. I korthet betyr dette følgende:

 • Muligheten gjelder ved ekspropiasjon eller dersom det kunne vært benyttet ekspropiasjon
 • Skatteyteren har tre år på seg til å finne egnet reinvesteringsobjekt
 • Vederlaget kan skattefritt nyttes til erverv av, eller påkostning på, areal, bygg eller anlegg som brukes i skattyterens næringsvirksomhet eller annen inntektsgivende aktivitet.

Les mer om disse endringene her

Botidsregler i gevinstbeskatning av bolig

Regjeringen foreslår nye skatteregler vedr. egen bruk av bolig. Med denne endringen ønsker en blant annet å demme opp for at eiere av utleieboliger kan oppnå store skattefrie gevinster kun ved å bo i boligen et år før salg. Forslaget går i korthet ut på følgende:

 • Botidsmodellen begrenser skattefritak ved realisasjon til å gjelde en andel av gevinsten som er lik antall dager eier har bodd i boligen (botiden) dividert med antall dager eier har eid boligen (eiertiden)
 • Hvis eieren for eksempel har bodd i boligen i syv av de siste ti årene, er 70 prosent av gevinsten skattefri
 • Eventuell eiertid over 20 år regnes ikke med
 • Tap er fradragsberettiget med samme andel som en eventuell gevinst ville vært skattepliktig.

Les mer om disse endringene her

Skatteklasse 2 for ektepar fjernes

Regjeringen foreslår å fjerne skatteklasse 2 for ektepar. Ifølge regjeringen vil forslaget gjøre det mer lønnsomt for ektefelle med lav eller ingen inntekt å ta lønnet arbeid, og vil kunne bidra til likestilling, integrering og skattemessig likebehandling av ektepar og samboere. Samboere har ikke anledning til å bli skattlagt i klasse 2.

Les mer om disse endringene her

EKOM-tjenester betalt av arbeidsgiver

Regjeringen forenkler sjablongbeskatningen av arbeidstakers fordel av elektroniske kommunikasjonstjenester betalt av arbeidsgiver. Dagens sjablong er todelt, med et inntektstillegg på inntil 4 000 kroner for én tjeneste og inntil 6 000 kroner for flere enn én tjeneste. Den teknologiske utviklingen de senere årene har gjort det vanskeligere å fastslå om arbeidstaker disponerer én eller flere EKOM-tjenester. Derfor foreslås kun ett inntektstillegg på 4 400 kroner, uavhengig av antall tjenester som dekkes.

Les mer om disse endringene her

 

Her finner du link til alle budsjettdokumenter:

Prop. 1 LS - Skatter, avgifter og toll 2014
Prop. 1 S - Statsbudsjettet 2014
Meld. St. 1 - Nasjonalbudsjettet 2014

 

Det er verdt å minne om at den påtroppende regjering nå har ca. tre uker på seg til å komme med sin tilleggsproposisjon. Det legges opp til at statsbudsjettet skal behandles i finanskomiteen i uke 45 og 46.
 

Regjeringens forslag til revidert statsbudsjett for 2018

Regjeringen la 15. mai 2018 fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2018. Det var få nyheter på skatte- og avgiftsområdet, men forslag til en rekke mindre endringer. De viktigste endringsforslagene er oppsummert under.

Samdriftshåndbok

NYHET: Håndbok for samdrifter med eksempel på komplett avtaleverk

Norges Bondelag har i de senere år opplevd økt pågang av medlemmer som har spørsmål knyttet til opprettelse, drift og oppløsning av samdrifter i landbruket. Vi håper derfor at denne håndboken vil være et nyttig oppslagsverk for våre medlemmer og samarbeidspartnere.

Presisering av hobbyskogbegrepet

Hva er forskjellen på en "hobbyskog" og "kapitalskog"? Dette spørsmålet er det mange som spør oss om, og vi forsøker i denne artikkelen og presisere dette nærmere.

Kapitalskog og merverdiavgift

Hvordan påvirker endringen av det skattemessige virksomhetsbegrepet i skog det avgiftsmessige virksomhetsbegrepet? Dette spørsmålet stilte vi Finansdepartementet i januar, og har nå endelig fått svar.

Skogbeskatning - oppdatert manus for 2017 (pr. 12/5)

Skattereglene for skognæringen har vært relativt stabile over lang tid. Men fra 2016 og 2017 skjer det store endringer! Fra 2016 gjelder nye regler om virksomhetsvurdering og fra 2017 erstattes dagens gjennomsnittsligning av en ny utjevningsordning - tømmerkonto. I denne artikkelen finner dere en oppdatert versjon av Bondelagets manus om skogbeskatning.

Illustrasjonsbilde gårdsbruk

Positive avklaringer i skatteforliket

Skatteforliket på Stortinget slår fast at avskrivningssatsen på husdyrbygg forblir uendret. Forliket tar også et riktig steg i retning av å avvikle formuesskatt på arbeidende kapital.

Kyllingfjøs

Skattemessig behandling av omstillingsbidrag i kyllingproduksjon

I forbindelse med den utfordrende markedssituasjonen i norsk kyllingproduksjon har både Nortura og Norsk Kylling valgt å tilby de produsenter som avvikler produksjonen et omstillingsbidrag. På forespørsel fra Norges Bondelag bekrefter nå Skatteetaten at omstillingsbidraget skattemessig kan tidfestes over den perioden produsenten forplikter seg til å avstå fra fjørfeproduksjon.

Skattereformen

Bedre skatt - regjerings forslag til ny skattereform

Samtidig med statsbudsjettet for 2016 ble også regjeringens forslag til ny skattereform fremlagt. Reformen har fått navnet Bedre skatt - en skattereform for omstilling og vekst. Stortingsmeldingen følger opp flere av forslagene fra Scheel utvalget.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere