Revidert nasjonalbudsjett 2013

  • Tips en venn om denne siden

Regjeringen sitt forslag til reviderte nasjonalbudsjett for 2013 inneholder få endringer på skatte- og avgiftsområdet for inneværende år. Imidlertid varsler de større endringer fra inntektsåret 2014, gjennom vekstpakken som ble lansert på en egen pressekonferanse søndag 5/5.

Vekstpakke for næringslivet

Regjeringen lanserte på en egen pressekonferanse søndag 5/5 sin vekstpakke for næringslivet. Endringene forslås innført fra 1/1-2014. 

Forslaget innebærer at selskapsskatten reduseres fra 28 % til 27 %. Endringen skal også gjøres gjeldende for personlige næringsdrivende (enkeltpersonforetak og ansvarlig selskap). Regjeringen vil komme tilbake til hvordan dette skal løses teknisk i statsbudsjettet til høsten. Det er kun inntekt fra næringsvirksomhet som berøres av endringen, ikke lønnsinntekter, kapitalinntekter mv.

I tillegg innføres det en startavskrivning for driftsmidler i saldogruppe D på 10 % fra. Dette innebærer at avskrivningssatsen første år vil bli på 30 %.

Skattefunnordningen styrkes med 100 millioner kroner.

Skatteendringene anslås å ha en økonomisk effekt på tilsammen 3,4 milliarder kroner. Vårt foreløpige anslag viser at dette vil innebære en skattereduksjon på anslagsvis 150 - 200 millioner kroner for landbruket.

Disse skattebesparelsene finansieres ved økning i skatten for petroleumsnæringen og vannkraftanlegg. Fradragsmulighten for rentekostnader i konsernforhold begrensens. I tillegg økes formuesskattegrunnlaget ved verdsettelsen av sekundærboliger og næringseiendom fra 50 prosent til 60 prosent av anslått markedsverdi.

Les mer om endringene her 

Andre endringer på skatte- og avgiftsområdet

Unntak i advokatar sin taushetsplikt på skatte- og avgiftsområdet
Finansdepartementet foreslår at advokatar og andre tredjepartar, uten hinder av lovbestemt taushetsplikt, skal gi skatte- og avgiftsstyresmaktene opplysninger om pengeoverføringer og innskudd på klientkonti.

Les mer i pressemelding 21/2013

Enklere regler om håndtering av skatteklager
Finansdepartementet foreslår at skattekontoret skal kunne avgjøre klager der skatteyteren skal få medhold i saken.

Les meir i pressemelding 25/2013

Reduksjon av fribeløpet i den differensierte arbeidsgivaravgiften
Regjeringen foreslår å redusere det årlige fribeløpet ved beregning av arbeidsgivaravgift for foretak i sone Ia frå 530 000 kroner til 450 000 kroner, med virkning fra og med 4. termin 2013. Tilsvarande gjelder for stålproduksjon og skipsverft. For vegtransportforetak blir det årlige fribeløpet redusert frå 265 000 kroner til 225 000 kroner. Det er nødvendig å endre dette fordi endringer i kursforholdet mellom euro og norske kroner gjør at gjeldende fribeløp kan føre til at foretaket får høyere statsstøtte enn det som er tillate etter EØS-avtalen.

Les mer i Prop. 150 LS (2012-2013) kapittel 4.

Meirverdiavgift – endringar i representantordninga
Regjeringa foreslår å oppheve representantar sitt ansvar for betaling av meirverdiavgift. Forslaget gjelder bare i de tilfellene hvor den næringsdrivande er hjemmehørende i en stat som Noreg har avtale om utveksling av informasjon og innkreving av merverdiavgift med.

Les mer i Prop. 150 LS (2012-2013) kapittel 6.

Mer informasjon på Budsjettportalen til Finansdepartementet

Regjeringens forslag til revidert statsbudsjett for 2018

Regjeringen la 15. mai 2018 fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2018. Det var få nyheter på skatte- og avgiftsområdet, men forslag til en rekke mindre endringer. De viktigste endringsforslagene er oppsummert under.

Samdriftshåndbok

NYHET: Håndbok for samdrifter med eksempel på komplett avtaleverk

Norges Bondelag har i de senere år opplevd økt pågang av medlemmer som har spørsmål knyttet til opprettelse, drift og oppløsning av samdrifter i landbruket. Vi håper derfor at denne håndboken vil være et nyttig oppslagsverk for våre medlemmer og samarbeidspartnere.

Presisering av hobbyskogbegrepet

Hva er forskjellen på en "hobbyskog" og "kapitalskog"? Dette spørsmålet er det mange som spør oss om, og vi forsøker i denne artikkelen og presisere dette nærmere.

Kapitalskog og merverdiavgift

Hvordan påvirker endringen av det skattemessige virksomhetsbegrepet i skog det avgiftsmessige virksomhetsbegrepet? Dette spørsmålet stilte vi Finansdepartementet i januar, og har nå endelig fått svar.

Skogbeskatning - oppdatert manus for 2017 (pr. 12/5)

Skattereglene for skognæringen har vært relativt stabile over lang tid. Men fra 2016 og 2017 skjer det store endringer! Fra 2016 gjelder nye regler om virksomhetsvurdering og fra 2017 erstattes dagens gjennomsnittsligning av en ny utjevningsordning - tømmerkonto. I denne artikkelen finner dere en oppdatert versjon av Bondelagets manus om skogbeskatning.

Illustrasjonsbilde gårdsbruk

Positive avklaringer i skatteforliket

Skatteforliket på Stortinget slår fast at avskrivningssatsen på husdyrbygg forblir uendret. Forliket tar også et riktig steg i retning av å avvikle formuesskatt på arbeidende kapital.

Kyllingfjøs

Skattemessig behandling av omstillingsbidrag i kyllingproduksjon

I forbindelse med den utfordrende markedssituasjonen i norsk kyllingproduksjon har både Nortura og Norsk Kylling valgt å tilby de produsenter som avvikler produksjonen et omstillingsbidrag. På forespørsel fra Norges Bondelag bekrefter nå Skatteetaten at omstillingsbidraget skattemessig kan tidfestes over den perioden produsenten forplikter seg til å avstå fra fjørfeproduksjon.

Skattereformen

Bedre skatt - regjerings forslag til ny skattereform

Samtidig med statsbudsjettet for 2016 ble også regjeringens forslag til ny skattereform fremlagt. Reformen har fått navnet Bedre skatt - en skattereform for omstilling og vekst. Stortingsmeldingen følger opp flere av forslagene fra Scheel utvalget.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere