Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015

 • Tips en venn om denne siden

Regjeringen la i dag frem sitt forslag til statsbudsjett for 2015. Her finner du en oversikt over de viktigste endringene på skatte- og avgiftsområdet.

Innledningsvis er det grunn til å minne om at dette er et budsjettforslag som er lagt frem av en mindretallsregering. Forslaget er nå oversendt til Stortinget, og regjeringspartiene vil om kort tid starte forhandlinger med Venstre og Krf. Hva som blir det endelige resultatet vet vi først om noen uker.
 

Formuesskatt
Regjeringen fremmer forslag om betydelig reduksjon i formuesskatten. Men, også i år strammes det inn på beskatning av næringseiendom og sekundærboliger. Til sammen reduserer endringene skatteprovenyet med 4,2 milliarder kroner.

 • Bunnfradraget økes med kr 200.000 til kr 1.200.000 (kr 2.400.000 for ektefeller)
 • Skattesatsen reduseres med 0,25 % til 0,75 %
 • Verdsettingsrabatten ved fastsetting av formuesskattegrunnlag for sekundærboliger og næringseiendom reduseres fra 40 % til 20 %
 • Det gjøres unntak for den første sekundærboligen – her vil verdsettelsesrabatten fortsatt være 40 %.
 • Ligningsverdi på landbrukseiendommer endres ikke

Les mer om disse endringene her


Trygdeavgiften reduseres - små endringer i andre satser og beløpsgrenser  
Satsen for trygdeavgift reduseres med 0,1 %. Dette betyr at satsen for lønnsinntekter i 2015 blir på 8,1 % og satsen på personinntekt fra næringsvirksomhet på 11,3 %. Samtidig økes den nedre grensen for å betale trygdeavgift til kr 49.650, slik at den såkalte frikortgrensen økes til kr 50.000.

Øvre grense for minstefradraget for lønn og trygd økes med 4,5 %, dvs. om lag 1 000 kroner utover lønnsjustering. Personfradraget og det særskilte fradraget for Finnmark og Nord-Troms lønnsjusteres med 3,3 %. Innslagspunktet for toppskatt øker med 4,7 %, dvs. kr 7.500 utover lønnsjustering.

De fleste andre beløpsgrenser mv. holdes nominelt uendret fra 2014 til 2015. Det gjelder blant annet det særskilte fradraget i arbeidsinntekt, foreldrefradraget for legitimerte utgifter til pass og stell av barn, særfradraget for enslige forsørgere, sjømannsfradraget, jordbruksfradraget, nedre grense og kilometersatsene i fradraget for reiser mellom hjem og arbeid, fagforeningsfradraget og maksimal sparing i BSU.

Les mer om disse endringene her


Økning av beløpsgrensen for registrering i merverdiavgiftsregisteret
Regjeringen foreslår å øke beløpsgrensen for registrering i merverdiavgiftsregisteret fra kr 50.000 til kr 150.000. Dette medfører at flere tusen landbruksforetak vil falle ut av registeret. I praksis betyr dette at en fra 2015 må ha en avgiftspliktig omsetning på mer enn kr 150.000 for at en skal kunne beregne merverdiavgift på utgående fakturaer, og for at det skal gis fradrag for inngående merverdiavgift på kjøp av varer og driftsmidler.

 • Reglene trer i kraft fra 1/1-2015
 • Reglene gis tilbakevirkende kraft. Dette betyr at dersom en i år 2012, 2013 og 2014 har hatt omsetning under kr 150.000 vil en bli slettet fra 1/1-2015.
 • Det legges opp til at Skatteetaten kan starte utsendelse av varsel om sletting så raskt som mulig etter Stortingets eventuelle lovvedtak.
 • Det innføres en beskyttende overgangsordning som sikrer at driftsmidler kjøpt innen utgangen av 2014 ikke medfører plikt til justering eller tilbakeføring av fradragsført moms.
 • Finansdepartementet har også gitt Skattedirektoratet i oppgave å utrede konsekvensen av å heve beløpsgrensen for fritak fra plikten til å levere næringsoppgave til tilsvarende beløp.

Les mer om disse endringene her


Deltakerlignede selskaper
Regjeringen foreslår flere forenklinger for deltakerlignede selskaper (DLS). De to viktigste endringene er:

 • Gjennomsnittsligning av skog og reindrift i DLS fjernes. Norges Bondelag krevde i vårt høringssvar at det måtte innføres en overgangsordning. Dette imøtekommer regjeringen, ved at avbrudd av gjennomsnittsligning i DLS kan gjennomføres på valgfritt tidspunkt, og senest i 2019.
 • Ektefeller gis mulighet til å opptre som selvstendige deltakere i et DLS. I dag blir ektefeller identifisert, og regnes som en deltaker. Med dette forsvinner også muligheten for skattefri oppløsning når to deltakere (samboere) gifter seg med hverandre. Fra 2015 blir denne oppløsningen skattepliktig. Det betyr at siste mulighet for å benytte seg av denne gunstige regelen er å gifte seg innen utgangen av 2014!

I tillegg foreslås den en rekke andre tekniske endringer, som ikke medfører vesentlige økonomiske konsekvenser.

Les mer om disse endringene her

 

Andre aktuelle endringer


Her finner du link til alle budsjettdokumentene
Nasjonalbudsjettet 2015 
Statsbudsjettet 2015
Skatter, avgifter og toll 2015

Les også Bondelagets kommentarer til flere saker fra statsbudsjettet for 2015:

 

Regjeringens forslag til revidert statsbudsjett for 2018

Regjeringen la 15. mai 2018 fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2018. Det var få nyheter på skatte- og avgiftsområdet, men forslag til en rekke mindre endringer. De viktigste endringsforslagene er oppsummert under.

Samdriftshåndbok

NYHET: Håndbok for samdrifter med eksempel på komplett avtaleverk

Norges Bondelag har i de senere år opplevd økt pågang av medlemmer som har spørsmål knyttet til opprettelse, drift og oppløsning av samdrifter i landbruket. Vi håper derfor at denne håndboken vil være et nyttig oppslagsverk for våre medlemmer og samarbeidspartnere.

Presisering av hobbyskogbegrepet

Hva er forskjellen på en "hobbyskog" og "kapitalskog"? Dette spørsmålet er det mange som spør oss om, og vi forsøker i denne artikkelen og presisere dette nærmere.

Kapitalskog og merverdiavgift

Hvordan påvirker endringen av det skattemessige virksomhetsbegrepet i skog det avgiftsmessige virksomhetsbegrepet? Dette spørsmålet stilte vi Finansdepartementet i januar, og har nå endelig fått svar.

Skogbeskatning - oppdatert manus for 2017 (pr. 12/5)

Skattereglene for skognæringen har vært relativt stabile over lang tid. Men fra 2016 og 2017 skjer det store endringer! Fra 2016 gjelder nye regler om virksomhetsvurdering og fra 2017 erstattes dagens gjennomsnittsligning av en ny utjevningsordning - tømmerkonto. I denne artikkelen finner dere en oppdatert versjon av Bondelagets manus om skogbeskatning.

Illustrasjonsbilde gårdsbruk

Positive avklaringer i skatteforliket

Skatteforliket på Stortinget slår fast at avskrivningssatsen på husdyrbygg forblir uendret. Forliket tar også et riktig steg i retning av å avvikle formuesskatt på arbeidende kapital.

Kyllingfjøs

Skattemessig behandling av omstillingsbidrag i kyllingproduksjon

I forbindelse med den utfordrende markedssituasjonen i norsk kyllingproduksjon har både Nortura og Norsk Kylling valgt å tilby de produsenter som avvikler produksjonen et omstillingsbidrag. På forespørsel fra Norges Bondelag bekrefter nå Skatteetaten at omstillingsbidraget skattemessig kan tidfestes over den perioden produsenten forplikter seg til å avstå fra fjørfeproduksjon.

Skattereformen

Bedre skatt - regjerings forslag til ny skattereform

Samtidig med statsbudsjettet for 2016 ble også regjeringens forslag til ny skattereform fremlagt. Reformen har fått navnet Bedre skatt - en skattereform for omstilling og vekst. Stortingsmeldingen følger opp flere av forslagene fra Scheel utvalget.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere