Omfattende skatte- og avgiftsendringer i Solberg regjeringens tilleggsproposisjon til statsbudsjett for 2014

  • Tips en venn om denne siden

Solberg regjeringen la fredag 8/11 frem sin tilleggsproposisjon til statsbudsjettet for 2014. Det varsles om omfattende skatte- og avgiftsendringer.

Tilleggsproposisjon, Prop. 1 S Tillegg 1, bygger på som ble fremlagt 14/10.

Sammenlignet med forslaget fra den forrige regjeringen reduseres samlede skatter og avgifter med om lag 7,1 mrd. kroner påløpt og 4,7 mrd. kroner bokført.

De viktigste endringene er:

Skatt på alminnelig inntekt og trygdeavgift

Den avgåtte regjeringen foreslo opprinnelig å redusere skattesatsen for aksjeselskaper og deltakerlignede selskaper fra 28 % til 27 %. I tillegg ble det foreslått å redusere trygdeavgiften for personlig næringsdrivende med 0,7 %.

Den nye regjeringen foreslår nå å redusere skattesatsen på alminnelig inntekt til 27 % for ALLE. Den foreslåtte endringen i trydeavgift for personlig næringsdrivende reverseres på grunn av dette. I tillegg foreslås det å øke trygdeavgiftssatsen for ALLE med 0,4 %. Det vil si at satsen for lønnsinntekter blir på 8,2 %, mens satsen for næringsinntekt blir på 11,4 %.

Skatt på formue

Den avgåtte regjering foreslo opprinnelig å øke bunnfradraget i formuesskatteordningen til kr 1.000.000. I tillegg ble det foreslått å øke øvre begrensning i fastsettelse av formuesskattegrunnlaget for næringseiendom (landbrukseiendom er unntatt) og sekundærboliger fra 50 % til 60 %. Ligningsverdien for fritidsboliger ble foreslått økt med 10 %.

Den nye regjeringen holder fast på avgåtte regjering sine forslag. Men foreslår i tillegg å redusere satsen med 0,1 % til 1,0 %.

Arveavgift

Den avgåtte regjering foreslo å øke fribeløpet fra kr 470.000 til kr 1.000.000. I tillegg ble det foreslått at satsen over kr 1.000.000 skulle være henholdsvis på 10 % og 15 %. Rabatten på aksjer og andeler ble foreslått redusert fra 40 % til 30 %.

Den nye regjeringen forslår nå Å FJERNE hele arveavgiftsordningen, med virkning fra 1/1-2014. Som en konsekvens av dette innføres kontinuitet som hovedregel, men med viktige unntakt for bolig, fritidsbolig og alminnelig gårdsbruk som kunne vært solgt skattefritt av giver.

Andre endringer

  • Forslaget om å innføre 10 % startavskrivninger ved kjøp av driftsmidler i saldogruppe D opprettholdes.
  • Forslaget om utvidet reinvesteringsadgang ved ekspropiasjon fra jordbrukseiendom opprettholdes.
  • Forslaget om innføring av nye botidsregler ved gevinstbeskatning av bolig vrakes.
  • Forslaget om fjerning av skatteklasse 2 for ektefeller opprettholdes
  • Forslaget om å lønnsjustere grenseverdiene for jordbruksfradrag vrakes
  • Satsen for minstefradrag økes fra 40 % til 43 % (opprinnelig foreslått av avgått regjering 42 %)
  • Forslaget om å øke fagforeningsfradraget fra kr 3.850 til kr 4.100 vrakes. Grensen holdes uendret på kr 3.850
  • Påslaget i normrenten for skattelegging av rimelige lån fra arbeidsgiver økes fra 0,25 % til 1,25 % (opprinnelig foreslått 1 %)
  • Den nye regjeringen forslår å forbedre BSU ordningen ved å øke årlig sparebeløp fra kr 20.000 til kr 25.000 og maks sparebeløp fra kr 150.000 til kr 200.000

Her finner du budsjettdokumentene:

Prop. 1 S Tillegg 1 (2013-2014)

Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013-2014) Skatter, avgifter og toll

 

Regjeringens forslag til revidert statsbudsjett for 2018

Regjeringen la 15. mai 2018 fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2018. Det var få nyheter på skatte- og avgiftsområdet, men forslag til en rekke mindre endringer. De viktigste endringsforslagene er oppsummert under.

Samdriftshåndbok

NYHET: Håndbok for samdrifter med eksempel på komplett avtaleverk

Norges Bondelag har i de senere år opplevd økt pågang av medlemmer som har spørsmål knyttet til opprettelse, drift og oppløsning av samdrifter i landbruket. Vi håper derfor at denne håndboken vil være et nyttig oppslagsverk for våre medlemmer og samarbeidspartnere.

Presisering av hobbyskogbegrepet

Hva er forskjellen på en "hobbyskog" og "kapitalskog"? Dette spørsmålet er det mange som spør oss om, og vi forsøker i denne artikkelen og presisere dette nærmere.

Kapitalskog og merverdiavgift

Hvordan påvirker endringen av det skattemessige virksomhetsbegrepet i skog det avgiftsmessige virksomhetsbegrepet? Dette spørsmålet stilte vi Finansdepartementet i januar, og har nå endelig fått svar.

Skogbeskatning - oppdatert manus for 2017 (pr. 12/5)

Skattereglene for skognæringen har vært relativt stabile over lang tid. Men fra 2016 og 2017 skjer det store endringer! Fra 2016 gjelder nye regler om virksomhetsvurdering og fra 2017 erstattes dagens gjennomsnittsligning av en ny utjevningsordning - tømmerkonto. I denne artikkelen finner dere en oppdatert versjon av Bondelagets manus om skogbeskatning.

Illustrasjonsbilde gårdsbruk

Positive avklaringer i skatteforliket

Skatteforliket på Stortinget slår fast at avskrivningssatsen på husdyrbygg forblir uendret. Forliket tar også et riktig steg i retning av å avvikle formuesskatt på arbeidende kapital.

Kyllingfjøs

Skattemessig behandling av omstillingsbidrag i kyllingproduksjon

I forbindelse med den utfordrende markedssituasjonen i norsk kyllingproduksjon har både Nortura og Norsk Kylling valgt å tilby de produsenter som avvikler produksjonen et omstillingsbidrag. På forespørsel fra Norges Bondelag bekrefter nå Skatteetaten at omstillingsbidraget skattemessig kan tidfestes over den perioden produsenten forplikter seg til å avstå fra fjørfeproduksjon.

Skattereformen

Bedre skatt - regjerings forslag til ny skattereform

Samtidig med statsbudsjettet for 2016 ble også regjeringens forslag til ny skattereform fremlagt. Reformen har fått navnet Bedre skatt - en skattereform for omstilling og vekst. Stortingsmeldingen følger opp flere av forslagene fra Scheel utvalget.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere