Budsjett for økt matproduksjon

  • Tips en venn om denne siden

Bondelaget er fornøyd med forslaget til statsbudsjett for 2014. Samtidig mener NB at matmomsen må reduseres.

Landbruket i Norge er avhengig av en stabil økonomisk politikk.- Fra 2005 er matmomsen økt med 4 prosentenheter. Matmomsen må reduseres igjen, skriver Bondelaget i brevet som Stortingets finanskomite fikk under høringen om forslaget til statsbudsjett for 2014. - Lavere matmoms er god fordelingspolitikk og demper grensehandelen, slik at veriskapingen hos primærprodusent, matindustri og dagligvarehandel opprettholdes i Norge, understreker Bondelaget

Viktig med en stabil økonomisk politikk

I kommentarene til forslaget til statsbudsjett, peker Bondelaget på viktigheten av en stabil øknomisk politikk. - Jordbruket og næringsmiddelindustrien er den største ikke-oljerelaterte industrien i Norge med tilsammen 90.000 sysselsatte. Det er derfor positivt at Regjeringen gjennom "vekstpakken" legger til rette for bedret konkurransekraft, økt lønnsomhet og grunnlag for å styrke investeringene i fastlandsbedriftene, heter det.

Bondelaget om skatter avgifter og toll

  • Vekstpakken: Forslaget om redusert skattesats for aksjeselskaper og deltakerlignede selskaper, redusert trygdeavgift for personlig næringsdrivende og startavskriving for kjøp av maskiner og utstyr er tiltak som vil bedre investeringsevnen også i landbruket.
  • Økt bunnfradrag i formuesskatteordningen er et steg i riktig retning mot fjerning av formuesskatten på arbeidende kapital
  • Bondelaget er kritiske til at lettelsen i bunnfradraget delvis finansieres ved å øke ligningsverdien for næringseiendom.

Reinvesteringer

  • Norges Bondelag er fornøyd med at Regjeringen foreslår å utvide reinvesterings-området i Skatteloven til å gjelde tilsvarende som for salg av festetomter.
  • Norges Bondelag støtter intensjonen bak forslaget om nye botidsregler i forbindelse med gevinstbeskatning av egen bolig.

Fondsavsetninger

  • Norges Bondelag ber finanskomiteen bidra til at det blir etablert en fondsavsetnings-ordning etter modell av skogfondordningen. . Behovet for fremtidige investeringer er stort, og fondsavsetning med skattefordel vil være et viktig tiltak for å øke egenkapitalfinansieringen av investeringene.

Investering framfor nedlegging

  • En av de store endringene ved innføring av skattereformen i 2006 var at realisasjonsgevinster nå inngår ved beregning av personinntekt dersom arealet som realiseres er en del av en eiendom i aktiv drift. Bondelaget vil endre reglene, slk at skattesystemet motiverer til investering framfor nedlegging.

Mister retten til sykepenger

  • Foretaksmodellen kan redusere muligheten til opptjening av rettigheter i folketrygden fordi rentekostnadene i virksomheten skal trekkes fra i foretaksmodellens beregning av personinntekt. Noe som igjen innebærer at mange som investerer i landbruket mister retten til sykepenger, foreldrepenger, pensjonssparing osv. Det vil Bondelaget endre.

Likestilling for tilleggsytelser

  • Selvstendig næringsdrivendes muligheter til å opparbeide tilleggsytelser ved siden av alderspensjon etter Folketrygdloven er i dag svært begrenset. Norges Bondelag ønsker likestilling mellom selvstendig næringsdrivende og lønnstakere når det gjelder rammene for avsetning til pensjon etter Innskuddspensjonsloven.

 

 

 

Regjeringens forslag til revidert statsbudsjett for 2018

Regjeringen la 15. mai 2018 fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2018. Det var få nyheter på skatte- og avgiftsområdet, men forslag til en rekke mindre endringer. De viktigste endringsforslagene er oppsummert under.

Samdriftshåndbok

NYHET: Håndbok for samdrifter med eksempel på komplett avtaleverk

Norges Bondelag har i de senere år opplevd økt pågang av medlemmer som har spørsmål knyttet til opprettelse, drift og oppløsning av samdrifter i landbruket. Vi håper derfor at denne håndboken vil være et nyttig oppslagsverk for våre medlemmer og samarbeidspartnere.

Presisering av hobbyskogbegrepet

Hva er forskjellen på en "hobbyskog" og "kapitalskog"? Dette spørsmålet er det mange som spør oss om, og vi forsøker i denne artikkelen og presisere dette nærmere.

Kapitalskog og merverdiavgift

Hvordan påvirker endringen av det skattemessige virksomhetsbegrepet i skog det avgiftsmessige virksomhetsbegrepet? Dette spørsmålet stilte vi Finansdepartementet i januar, og har nå endelig fått svar.

Skogbeskatning - oppdatert manus for 2017 (pr. 12/5)

Skattereglene for skognæringen har vært relativt stabile over lang tid. Men fra 2016 og 2017 skjer det store endringer! Fra 2016 gjelder nye regler om virksomhetsvurdering og fra 2017 erstattes dagens gjennomsnittsligning av en ny utjevningsordning - tømmerkonto. I denne artikkelen finner dere en oppdatert versjon av Bondelagets manus om skogbeskatning.

Illustrasjonsbilde gårdsbruk

Positive avklaringer i skatteforliket

Skatteforliket på Stortinget slår fast at avskrivningssatsen på husdyrbygg forblir uendret. Forliket tar også et riktig steg i retning av å avvikle formuesskatt på arbeidende kapital.

Kyllingfjøs

Skattemessig behandling av omstillingsbidrag i kyllingproduksjon

I forbindelse med den utfordrende markedssituasjonen i norsk kyllingproduksjon har både Nortura og Norsk Kylling valgt å tilby de produsenter som avvikler produksjonen et omstillingsbidrag. På forespørsel fra Norges Bondelag bekrefter nå Skatteetaten at omstillingsbidraget skattemessig kan tidfestes over den perioden produsenten forplikter seg til å avstå fra fjørfeproduksjon.

Skattereformen

Bedre skatt - regjerings forslag til ny skattereform

Samtidig med statsbudsjettet for 2016 ble også regjeringens forslag til ny skattereform fremlagt. Reformen har fått navnet Bedre skatt - en skattereform for omstilling og vekst. Stortingsmeldingen følger opp flere av forslagene fra Scheel utvalget.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere