Bedre skatt - regjerings forslag til ny skattereform

 • Tips en venn om denne siden

Samtidig med statsbudsjettet for 2016 ble også regjeringens forslag til ny skattereform fremlagt. Reformen har fått navnet Bedre skatt - en skattereform for omstilling og vekst. Stortingsmeldingen følger opp flere av forslagene fra Scheel utvalget.

Regjeringens mål er at skattereformen skal fremme økonomisk vekst, lette omstilling og legge til rette for nye arbeidsplasser. Hovedelementene i reformen er lavere selskapsskattesats og brede lettelser i personbeskatningen. I tillegg foreslår Regjeringen blant annet endringer i bedriftenes avskrivningsregler, tiltak mot overskuddsflytting og forbedring av merverdiavgiften.

Hoveddelen av reformen er i tråd med Skatteutvalgets anbefalinger, jf.NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi. Skatteutvalget ble nedsatt for å vurdere selskapsbeskatningen i lys av den internasjonale utviklingen. Utvalget anbefaler blant annet lavere selskapsskatt for å møte utviklingen internasjonalt med fallende selskapsskattesatser i OECD-landene.

Regjeringen varsler også en reduksjon i formuesskatten i årene framover. Regjeringen vil komme tilbake med en vurdering av innretninger av lettelsene og blant annet vurdere å målrette dem mot arbeidende kapital.

Reformforslaget gir en samlet netto skattelette på om lag 13,8 milliarder kroner de tre neste årene. I Skattemeldingen er det gitt en oversikt over fradrag og særordninger i personbeskatningen, men det er ikke foreslått konkrete innstramminger utover de som inngår i 2016-budsjettet.

Regjeringen vil jobbe for å oppnå bred støtte til skattereformen. Det er ventet at reformen blir behandlet på stortinget våren 2016. Det betyr at forslagene tidligst kan bli innført i forbindelse med statsbudsjettet for 2017. 

For landbrukets del er det verdt å merke seg følgende skatteøkende forslag:

 • Avskrivningssatsen for husdyrbygg reduseres fra 6 % til 4 %. 
 • BU-tilskudd bevilget innenfor det distriktspolitiske virkeområdet foreslås avviklet. 
 • Formuesskattegrunnlaget for skog vil bli doblet, ved at skogfaktoren som brukes til å beregne grunnlaget økes fra 5 til 10. 
   

Andre hovedpunkter fra forslaget:

 • Selskapsskatten skal reduseres til 22 % i løpet av perioden 2016 - 2018 (foreslås redusert til 25 % i 2016 budsjettet)
 • Personskatten reduseres tilsvarende
 • Det innføres en ny trinnskatt som skal erstattet dagens toppskattesatser (foreslås innført fra 2016). Modellen innføres i 2016, og medfører at maksimal skattesats reduseres med 0,4 % til 50 %. Det varsles at satsene skal reduseres med ytterligere 0,4 %. 
 • Utbytteskatten økes, slik at den opprettholdes på samme nivå som i 2015. Dersom selskapsskatten reduseres til 22 % vil utbytteskatten økes til i underkant av 32 %
 • Endring i avskrivningssatser: 
  • startavskrivningen for driftsmidler i saldogruppe d (maskinger, redskaper, mv.) avvikles
  • saldogruppe (skip, rigger, mv.) reduseres fra 14 % til 10 %
  • avskrivningssatsen for husdyrbygg reduseres fra 6 % til 4 %
  • avskrivningssats for hotell, bevertningssteder og losjihus reduseres fra 4 % til 2 %
 • Det forslås å innføre merverdiavgift på finansielle tjenester

Les mer om regjeringens forslag til ny skatterefom her

 

Regjeringens forslag til revidert statsbudsjett for 2018

Regjeringen la 15. mai 2018 fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2018. Det var få nyheter på skatte- og avgiftsområdet, men forslag til en rekke mindre endringer. De viktigste endringsforslagene er oppsummert under.

Samdriftshåndbok

NYHET: Håndbok for samdrifter med eksempel på komplett avtaleverk

Norges Bondelag har i de senere år opplevd økt pågang av medlemmer som har spørsmål knyttet til opprettelse, drift og oppløsning av samdrifter i landbruket. Vi håper derfor at denne håndboken vil være et nyttig oppslagsverk for våre medlemmer og samarbeidspartnere.

Presisering av hobbyskogbegrepet

Hva er forskjellen på en "hobbyskog" og "kapitalskog"? Dette spørsmålet er det mange som spør oss om, og vi forsøker i denne artikkelen og presisere dette nærmere.

Kapitalskog og merverdiavgift

Hvordan påvirker endringen av det skattemessige virksomhetsbegrepet i skog det avgiftsmessige virksomhetsbegrepet? Dette spørsmålet stilte vi Finansdepartementet i januar, og har nå endelig fått svar.

Skogbeskatning - oppdatert manus for 2017 (pr. 12/5)

Skattereglene for skognæringen har vært relativt stabile over lang tid. Men fra 2016 og 2017 skjer det store endringer! Fra 2016 gjelder nye regler om virksomhetsvurdering og fra 2017 erstattes dagens gjennomsnittsligning av en ny utjevningsordning - tømmerkonto. I denne artikkelen finner dere en oppdatert versjon av Bondelagets manus om skogbeskatning.

Illustrasjonsbilde gårdsbruk

Positive avklaringer i skatteforliket

Skatteforliket på Stortinget slår fast at avskrivningssatsen på husdyrbygg forblir uendret. Forliket tar også et riktig steg i retning av å avvikle formuesskatt på arbeidende kapital.

Kyllingfjøs

Skattemessig behandling av omstillingsbidrag i kyllingproduksjon

I forbindelse med den utfordrende markedssituasjonen i norsk kyllingproduksjon har både Nortura og Norsk Kylling valgt å tilby de produsenter som avvikler produksjonen et omstillingsbidrag. På forespørsel fra Norges Bondelag bekrefter nå Skatteetaten at omstillingsbidraget skattemessig kan tidfestes over den perioden produsenten forplikter seg til å avstå fra fjørfeproduksjon.

Statsbudsjettet

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016

Regjeringen la i dag frem sitt forslag til statsbudsjett for 2016. Her finner du en kortfattet oversikt over de viktigste endringene på skatte- og avgiftsområdet. Sammen med statsbudsjettet ble det også fremlagt et forslag om ny skattereform.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere