Arveavgiften fjernes – hvilke tilpasninger kan du gjøre før nyttår?

  • Tips en venn om denne siden

Adgangen til å oppskrive inngangsverdier til arveavgiftsgrunnlaget forsvinner sammen med arveavgiften. Bør du fremskynde generasjonsskiftet, enten helt eller delvis til før nyttår?

For den del av den faste eiendommen som faller inn under begrepet ”alminnelig gårdsbruk” vil det fortsatt være en viss oppskrivningsadgang. Ved salg som er skattefritt etter skatteloven § 9-13 oppskrives ny eiers inngangsverdi til 75 % (mot i dag 100 %) av omsetningsverdien. Deler av eiendommen som ikke regnes som en del av alminnelig gårdsbruk, eksempelvis tomteområder og naturforekomster, vil derimot ikke kunne oppskrives. Spesielt for sistnevnte tilfelle vil det være store beløp å spare på å overføre denne del av eiendommen før nyttår.

For løsøre, deriblant buskap, maskiner og varelager, vil det ikke lenger være noen oppskrivningsadgang. Det betyr at inngangsverdien ved overføring etter nyttår enten blir tidligere eiers statusverdier, eller den pris man ga ved ervervet.

Dersom disse driftsmidlenes balanseverdi hos overdrager er forholdsvis nærme reell omsetningsverdi er dette uproblematisk, og innebærer ikke noe betydelig tap av fremtidige avskrivninger hos overtaker. Dersom balanseverdiene derimot er betydelig lavere enn reell omsetningsverdi vil overdragelse før nyttår gi langt høyere inngangsverdier, og dermed avskrivningsgrunnlag, enn overdragelse etter nyttår. Dette kan få stor betydning for mottakers totalbeskatning i tiden etter overdragelsen.

Det vil derfor være av stor betydning for mottakers skatteposisjoner å overføre løsøre med lave statusverdier og høy omsetningsverdi før nyttår. Der overdragelse allerede er planlagt, bør du vurdere å fremskynde dette. Dersom overdragelse ikke er planlagt kan man også vurdere å starte med en delt overdragelse før nyttår, da gjerne slik at man kun overfører løsøre. Overdrager kan da enten leie dette tilbake til driften, eller generasjonene kan drive sammen i et ansvarlig selskap. Merk at det er kun dersom gaveelementet er stort at dette har betydning. Dersom løsøre er tenkt overdratt til tilnærmet markedspris vil dette bestemme kjøpers inngangsverdi.

Ved en slik løsning må det understrekes at den kan by på praktiske utfordringer, så vel når det gjelder å vise at overføringen er reell, som å få et samarbeid til å fungere i etterkant. Der løsøre overføres før nyttår, og den faste eiendommen relativt kort tid senere, vil skatteetaten fort betrakte dette som en samlet overføring, med mulige følger for hva man anser som overføringstidspunkt, og en samlet vurdering av forholdet til skattefritaket i skatteloven § 9-13. Det må også understrekes at det eneste hensynet som taler sterkt for en fremskyndet overføring er hensynet til nettopp mottakers inngangsverdi. Negative sider ved en slik overføring vil være en mulig arveavgiftsbelastning og reduserte avskrivninger for selger. Etter nyttår vil det også bli innført en skatteregel som kan gi overdrager adgang til å gjennomføre et salg av driftsmidler med gevinst, og så unnlate inntektsføring av dette under forutsetning av at mottaker overtar overdragers inngangsverdier. Der det er planlagt vederlag for overføringen av driftsmidlene er det derfor grunn til å vurdere om det er samlet sett gunstigere å redusere overdragers skattebelastning, fremfor å øke mottakers inngangsverdi.

Dette er kompliserte spørsmål, og de må løses i samråd med regnskapsfører og eventuelt advokat, etter en konkret vurdering av det enkelte tilfelle. Det alle imidlertid bør gjøre umiddelbart er å skaffe seg oversikt over hvor store verdier deres har i løsøre, og vurdere om noen av disse har balanseverdier som ligger vesentlig under omsetningsverdi. Hvis så er tilfelle, er det grunn til å vurdere en fremskyndet overdragelse.

Vi vil allikevel advare mot å foreta forhastede eierskifter. En må ta seg tid til å gjøre andre vurderinger enn skatt og økonomi. Det må være riktig tidspunkt for både senior og junior, og det er viktig å ta seg tid til gode prosesser. 

Regjeringens forslag til revidert statsbudsjett for 2018

Regjeringen la 15. mai 2018 fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2018. Det var få nyheter på skatte- og avgiftsområdet, men forslag til en rekke mindre endringer. De viktigste endringsforslagene er oppsummert under.

Samdriftshåndbok

NYHET: Håndbok for samdrifter med eksempel på komplett avtaleverk

Norges Bondelag har i de senere år opplevd økt pågang av medlemmer som har spørsmål knyttet til opprettelse, drift og oppløsning av samdrifter i landbruket. Vi håper derfor at denne håndboken vil være et nyttig oppslagsverk for våre medlemmer og samarbeidspartnere.

Presisering av hobbyskogbegrepet

Hva er forskjellen på en "hobbyskog" og "kapitalskog"? Dette spørsmålet er det mange som spør oss om, og vi forsøker i denne artikkelen og presisere dette nærmere.

Kapitalskog og merverdiavgift

Hvordan påvirker endringen av det skattemessige virksomhetsbegrepet i skog det avgiftsmessige virksomhetsbegrepet? Dette spørsmålet stilte vi Finansdepartementet i januar, og har nå endelig fått svar.

Skogbeskatning - oppdatert manus for 2017 (pr. 12/5)

Skattereglene for skognæringen har vært relativt stabile over lang tid. Men fra 2016 og 2017 skjer det store endringer! Fra 2016 gjelder nye regler om virksomhetsvurdering og fra 2017 erstattes dagens gjennomsnittsligning av en ny utjevningsordning - tømmerkonto. I denne artikkelen finner dere en oppdatert versjon av Bondelagets manus om skogbeskatning.

Illustrasjonsbilde gårdsbruk

Positive avklaringer i skatteforliket

Skatteforliket på Stortinget slår fast at avskrivningssatsen på husdyrbygg forblir uendret. Forliket tar også et riktig steg i retning av å avvikle formuesskatt på arbeidende kapital.

Kyllingfjøs

Skattemessig behandling av omstillingsbidrag i kyllingproduksjon

I forbindelse med den utfordrende markedssituasjonen i norsk kyllingproduksjon har både Nortura og Norsk Kylling valgt å tilby de produsenter som avvikler produksjonen et omstillingsbidrag. På forespørsel fra Norges Bondelag bekrefter nå Skatteetaten at omstillingsbidraget skattemessig kan tidfestes over den perioden produsenten forplikter seg til å avstå fra fjørfeproduksjon.

Skattereformen

Bedre skatt - regjerings forslag til ny skattereform

Samtidig med statsbudsjettet for 2016 ble også regjeringens forslag til ny skattereform fremlagt. Reformen har fått navnet Bedre skatt - en skattereform for omstilling og vekst. Stortingsmeldingen følger opp flere av forslagene fra Scheel utvalget.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere