Her følger hele innlegget som Berit Grindflek holdt i første bolk av generaldebatten::

"Landbruks-og matdepartementet har vedtatt at støtte til drift av beitelag i alle fylker skal tildeles på grunnlag av antall sankede dyr. Til nå har tilskudd vært gitt ut i fra antall dyr sluppet på beite. Dette vil igjen ramme sauebønder i rovdyrutsatte områder betraktelig. Mesteparten av rovdyrtapene skjer på slutten av beitesesongen, og da har dyra bidratt til utnyttelse av beite og kulturlandskapspleie tilnærmet en hel beitesesong. Dette føles veldig urettferdig, og en får en følelse i begrunnelsen for endringen at LMD mener at dette vil bidra til at saueeierne vil ta bedre vare på dyra sine. Det er en hån mot ei næring som bruker enorme ressurser gjennom en beitesesong til ettersyn og forebyggende tiltak. Sauenæringa har gjennom flere år nå fått kutt i erstatningsoppgjøret for udokumentert tapt sau på beite. Vi kan ikke godta at næringa innenfor rovdyrområdene får en forverring av forutsetningene for beitebruk. Hva tenker Norges Bondelag å gjøre med dette?

I ny jordbruksavtale står det i søknad om tilskudd til dyr på utmarksbeite er det lagt opp til at man i søknads-omgangen i oktober skal oppgi antall dyr sluppet på utmarksbeite og antall dyr tatt inn fra utmarksbeite. Det er ikke bestemt om tilskudd skal beregnes ut fra antall dyr sluppet, sanket eller et gjennomsnitt av disse to tallene.  Landbruks-og matdepartementet skal vurdere muligheten for å ta hensyn til rovdyrtap og dette skal utredes senere i år. Her vil selvsagt Bondelaget være med i diskusjonen og jobbe for at dette blir ihensyntatt så vi ikke får enda en faktor som rammer sauebrukere i rovdyrutsatte områder og med store rovdyrtap."