Rovviltnemda i region 6 (for Trøndelag-fylkene og Møre og Romsdal) gjorde dette vedtaket med to mot en stemme 28. oktober. Det var Arne Braut, rovviltnemndas leder, som fremmet forslaget.

Forollhogna er et svært verdifullt beiteområde. Derfor har det vært stort trykk på denne saken, blant annet fra Hedmark Bondelag.

- Vi har fulgt saken i lang tid, og er veldig glade for dette vedtaket. Det har vært et langsiktig arbeid, og nå har saken fått et godt utfall, sier Erling Aas-Eng.

Han sier vedtaket vil få betydning for mange beitebrukere i Hedmark.

- På Hedmark-sida er Forollhogna et av de viktigste beiteprioriterte områdene. At det ikke lenger skal være jerveområde på trøndelagssida får derfor stor betydning for oss. Forollhogna kan også fungere som et rovdyrfritt avlastningsområde, sier Aas-Eng.

Forollhognas betydning som beiteområde blir også tydelig vektlagt i vedtaket:

"Forollhogna er et av de mest verdifulle beiteområdene for sau i Midt-Norge. NINAs rapport slår fast at det trolig er beitekapasitet til 68 000 sau, og at Forollhogna kan benyttes som alternativt beiteareal for spesielt rovviltutsatte besetninger dersom området tas ut av yngleområdet for jerv. Ved å gi Forollhogna status som prioritert beiteområde ivaretas derfor også hensynet til matproduksjon basert på utmarksbeite. Med bakgrunnen i ovenfor nevnte kunnskap og ønsket politikk, mener Rovviltnemda at dette kan legges til grunn for arbeidet med samordningsoppdraget til Region 3 og at Forollhogna sin status derfor kan endres nå."

Nemnda påpeker at dette ikke er til hinder for å nå ynglingsmålene i regionen:

"NINAs rapport 1123 viser at det er mulig å oppnå 3 ynglinger innenfor det gjenværende yngleområdet i Sør-Trøndelag. Rapporten sier videre at det har liten eller ingen betydning for genflyten mellom den østlige og den sørvestlige bestanden av jerv om Forollhogna er yngleområde for jerv eller ikke. Rovviltnemnda mener derfor at hensynet til bestandsmålet for jerv er ivaretatt."

Selve vedtaket lyder som følger:

  • Yngleområdet for jerv i Sør Trøndelag justeres med følgende endringer: Forollhogna tas ut av yngleområdet for jerv. Yngleområdet for jerv i Sør Trøndelag blir da: Holtålen (nord og øst for riksvei 30), hele Tydal kommune og Røros kommune øst for riksvei 30, samt deler av Selbu (øst for fylkesvei 963 og nord for Nea).
  • Vedtaket iverksettes den 16. februar 2016.

Det er klagerett på vedtaket, med tre ukers frist.