Rovviltsaker er høyt prioritert

  • Tips en venn om denne siden

Hedmark Bondelag har arbeid med beitedyr og rovvilt høyt på prioriteringslista.

Hedmark er det eneste fylket i landet som har bestander av alle de fem rovdyrartene jerv, ulv, bjørn, gaupe og kongeørn. Hedmark-landbruket har nå svært lang erfaring med å ha rovdyr tett innpå seg, og de utfordringer det gir.

Stortinget har bestemt at Norge skal ha levedyktige bestander av disse fem rovdyrartene. Samtidig er det fastlagt et mål å opprettholde et aktivt jordbruk for å utnytte beiteressursene for sau og rein i utmark. Stortinget har altså fastlagt en todelt målsetning, om både rovvilt og aktivt jordbruk som utnytter beiteressursene.

Hedmark Bondelag arbeider for å opprettholde og utvikle dyrehold og jordbruk i alle deler av Hedmark. Bønder og grunneiere i rovviltområder må fortsatt kunne bruke beiteretten og beholde sin næringsvei.

Forvaltningen må være slik at det todelte målet ivaretas. I dag er det i stor grad ikke slik. Rovvilt skaper store problemer for dyrehold og dyrevelferd i mange deler av Hedmark, og det har dessverre vært en sterk nedgang i saueholdet i rovdyrutsatte områder i Hedmark. Ifølge Norsk Institutt for Bioøkonomi utnyttes bare 33 prosent av beiteressursene i Hedmark.

Hedmark Bondelag jobber derfor mye opp mot politikere, forvaltning, andre organisasjoner, bønder og andre aktører i næringa for å sørge for en rovviltpolitikk og -forvaltning som ivaretar også landbrukets interesser.

 

Kontaktpersoner:

Rovviltansvarlig styremedlem Berit Grindflek, tel: 41 60 56 61, post@rendalenfjellridning.no
Fylkesleder Erling Aas-Eng, tel 40 23 28 37, erling@vingelen.com

 

Rovdyrutvalget som gir faglige råd til styret:

Leder: Kristofer Dybeck, kriffa@vestigarn.no, tlf. 98656690
Per Roar Stømner, perroarstomner@hotmail.com, tlf. 91390847
Marianne Fjeldseth Hermansen, marianne.fjeldseth@gmail.com, tlf 97154874
Jo Agnar Hansen, jo.agnar.hansen@fjellnett.no, tlf 91844695

Leder i Hedmark Bondelag, Erling Aas-Eng, tar et oppgjør med feil tallbruk om ulv fra WWF og Naturvernforbundet

Tull med tall om ulv

Leder i Hedmark Bondelag, Erling Aas-Eng, tar et oppgjør med WWF og Naturvernforbundet om feil tallbruk om ulv. Her følger leserinnlegget, som har stått på trykk i Nationen, Bondebladet og en rekke Hedmark-medier.

Erling Aas-Eng og Vidar Helgesen

Positivt ulvevedtak

Leder Erling Aas-Eng i Hedmark Bondelag er godt fornøyd med at klima- og miljøminister Vidar Helgesen har gjort et nytt vedtak om lisensfelling av ulv. Men han er skuffet over at Slettåsflokken ikke skal tas ut.

Erling Aas-Eng, leder i Hedmark Bondelag

Dramatisk stans i ulvejakta

- At ulvejakta nå er stanset er sterkt nedslående nyheter som vil få dramatiske konsekvenser for beite- og utmarksnæringa, sier leder i Hedmark Bondelag, Erling Aas-Eng.

Erling Aas-Eng, Ingrid Bentzen, Kristofer Dybeck og Vidar Helgesen

Trysil-bønder markerte motstand mot Helgesen

Bondelaget med tydelig beskjed til Vidar Helgesen i Trysil: Ulv utgjør fortsatt stor fare for skade på beitedyr. Det foreligger ikke noe juridisk hinder for den vedtatte lisensfellinga. Stortingets vedtak må gjennomføres nå!

Erling Aas-Eng, leder i Hedmark Bondelag

Politisk narrespill fra Helgesen

– Vidar Helgesen viser tydelig at han ikke er opptatt av å følge opp bestandsmålet Stortinget har vedtatt. Lovforslaget han har lagt fram i dag vil snevre inn mulighetene til å følge vedtatt rovviltpolitikk, sier lederen i Hedmark Bondelag.

Erling Aas-Eng og Vidar Helgesen

Helgesen møter ikke Stortingets bestilling

Vidar Helgesen har blitt bedt om å komme tilbake til Stortinget med en løsning slik at Stortingets vedtatte bestandsmål for ulv kan oppnås. Det gjør han ikke med det nye lovendringsforslaget som han la fram denne uka.

Einar Frogner

Forlikspartiene skaper mer uro

-Vi er skuffa over forlikspartiene. De tør ikke stille krav til Helgesen, og skaper dermed mer uro rundt ulvesaka. Det sier rovviltansvarlig i Norges Bondelag, Einar Frogner.

Erling Aas-Eng og Vidar Helgesen

Krever at lisensfellingen gjennomføres

Hedmark Bondelag-leder Erling Aas-Eng krever at lisensfellingen av fire ulveflokker i Hedmark gjennomføres i vinter. Helgesen er på juridisk villspor, og regjeringen har full mulighet til å handle NÅ, mener Aas-Eng.

Ulveaksjon Oslo 4. januar 2017

Hedmarkinger i tusentall markerte sin ulveprotest

Så mange hedmarkinger har det aldri vært på plassen foran Stortinget! Anslagsvis 2000 engasjerte bygdefolk aksjonerte mot klima- og miljøminister Vidar Helgesens stans av den planlagte lisensjakta på ulv.

Et par tusen møtte frem foran Stortinget for å markere sitt synspunkt på at den planlagte ulvefellingen ble stoppet før jul.

Viste ingen tegn til forsoning

Beitenæringa er uten tillit til ulveforvaltningen etter at ulvejakta ble stoppa. Stormarkeringen foran Stortinget i dag synliggjorde den massive motstanden.

Einar Frogner, styremedlem i Norges Bondelag og rovviltansvarlig

Møter "ulveminister" Helgesen

Einar Frogner, bonde fra Vang, styremedlem og rovviltansvarlig i Norges Bondelag, skal holde appell under den store ulve-protestaksjonen i Oslo 4. januar. Han er også en av fire personer som skal delta i møte med klima- og miljøministeren.

Dette skjer i Hedmark Bondelag

Fredag
21
September

Midt i matfatet

Vikingskipet, Hamar

Våre samarbeidspartnere