Vi tar mål av oss at dette kan bli den siste perioden i dette området. 

Hovedaktivitetene i prosjektet er knytta til arbeidet i gruppene. Disse starta mer eller mindre som rene kvinnegrupper. I dag er en stor del av medlemmene menn. Det skyldes i stor grad at mye av utviklingen i området skjer gjennom disse gruppene. Og da vil mennene være med. Det er avholdt ?? møter i de 11 gruppene hvor ? personer har møtt opp, ??var menn og ?? kvinner. Tema på møtene varierer mye – alt fra mobilisering av folk til bygging av bruer og brønner, holdningsskapende arbeid, næringsutvikling, spare og låne aktiviteter, dyrking av grønnsaker og ulike jordbruksvekster, bl.a. introduksjon og oppstart av sukkerrør produksjon. Her er litt fra de ulike aktivitetene:
Infrastruktur.
Det er blitt bygd 2 bruer i 2016. En over elva Mayo-Dourou. Den var 18 m lang, 3,5 m høg og 4 m bred. Den andre, over Mayo-Tapare, var vel 19 m lang, 3,6 m høg og 4 m bred. 15 landsbyer var engasjert i bygging av disse to bruene som kosta 215 000 kr. Vår andel av kostnadene (sement, jern, forskallings materialer og byggeleder) utgjorde 125 000 kr. Det ble ikke bygd ny brønn i 2016.
Mølle.
Ei ny mølle kom på plass i desember i bydelen Sarki-Nyaki i Sambolabo. Kvinnegruppa i bydelen har ansvar for mølla. Maling av korn i nærområdet gjør livet lettere for kvinnene og jentene.
Sparing og låneaktivitet.
Det er tre ulike former for sparing/lån i prosjektet. Den ene kalles «Tontine». Her bidrar alle i gruppen med et likt beløp, men bare en person i gruppen får det samla beløpet når de møtes. Slik holder de på til alle har fått det samme beløpet. ?? personer i ??? grupper har deltatt i denne form for sparing. Omsetningen i gruppene var på ????n.kr. Noen slike sparegrupper deler også ut godene i form av naturalia, f.eks. matolje, såper, buljonger o.l. Den andre spareformen går ut på at hvert enkelt medlem i en sparegruppe sparer det en vil og kan i løpet av 6 måneder. I spareperioden lånes sparepengene ut til andre i gruppen i en 10 ukers periode. Alle lån må være tilbakebetalt før sparebeløpet skal utbetales. Her betales det en administrasjonskostnad til dem som jobber med sparegruppene (muslimene her krever ikke renter når de låner bort penger – derfor «administrasjonsgebyr»). I 2016 har ?? grupper med ?? medlemmer organisert denne form for sparing/utlån. Omsetningen har vært på ?? kr. Den siste muligheten til lån er eksterne midler som er gitt til 10 ulike grupper med ?? medlemmer. ??medlemmer har benytta seg av slike kortsiktige lån på inntil 4 måneders tilbakebetalings tid. Omsetningen har vært på ???? kr. Her er det verdt å merke seg at administrasjonskostnadene (egentlig renten – 5% på 4 mnd) er så høg at gruppene har økt kapitalen til utlån med snaue 40 % på 5 år.   
Jordbruk.
God infrastruktur er helt avgjørende for økt jordbruksproduksjon. Etter hvert som veiene i området blir bedre øker også interessen for å dyrke mer ut over eget behov. Mulighetene for å få solgt varene skaper økt aktivitet. Nytt av året er dyrking av sukkerrør og plantain . Grønnsakdyrkinga tar seg også opp, spesielt blant kvinnene. I begge tilfeller må jordene gjerdes inne siden det er mye kveg i området. Spesielt i tørketiden er det lite mat til kvega så da er grønnsakene attraktive for både folk og fe!

Økonomi
Regnskapet for prosjektet viser 333 000 n kr. i 2016, helt i tråd med budsjettet i lokal valuta.  Da budsjettet vårt ble vedtatt høsten 2013 var det på 286 250 n.kr. Spriket mellom regnskap ute og budsjettet vårt skyldes at den norske krona har svekka seg med 23 % i forhold til lokal valuta i løpet av de siste 4 åra. Dette gir oss noen økonomiske utfordringer når inntektene til Sambolabo i 2016 var på 298 000 kr. De siste to åra har utgiftene vært større enn inntektene. En konsert/kulturkveld i Nærbø kirke gav et netto overskudd på ca 83 000 kr hvorav 60 000 kr. går til ei bru utenom budsjettet vårt. Stor takk til Nærbø Bygdekvinnelag og Nærbø Bondelag for innsatsen med konserten! Saldoen til Sambolabo pr. 1.1.2017 er på 352 784 n.kr. Gaver fra lag og enkeltpersoner til Sambolabo kan bruke konto nr. 3201.54.45636.  


Følg oss på:
Facebook:  Rogalandsgården i Kamerun – Sambolabo.
Rogaland Bondelag sin hjemmeside -  www.bondelaget/rogaland/. Se på «Rogalandsgarden» 
Her vil vi holde dere løpende oppdatert om hva som skjer gjennom året. 

 

For U-landsutvalget:
Synnøve Jørgensen     Ingeborg Herstad                 Ole Eriksen                     Terje Øen
Rogaland 4H        Rogaland Bygdekvinnelag   Rogaland  Bondelag Samarbeidsrådet(leder)