Følgjande mandat vart gitt:
Styret ser aktiviteten i lokallaga som svært viktig og sette ut frå det ned eit utval som har fått i oppgåve å vurdera kva som kan gjerast for å hjelpa lokallaga med å styrka / auka aktiviteten og betra deltakelsen under arrangement lokallaga har. Innstillinga bør føreliggja innan utgangen av året.
I etterkant er arbeidsgruppa bedne om å vurdera honorarsatsar til tillitsvalde i lokallaga, og innspel på bruken av aktive lokallagsmidlar.


Les planen her