Regjeringa planlegg å flytta rundt 1000 statlege arbeidsplassar ut av hovudstaden. Landbruksdirektoratet er blant kontora som kan vera aktuelle for flytting. Kor arbeidsplassane skal flyttast, skal greiast ut innan 1. juli i år. Rogaland er blant dei som nå har hive seg inn i kampen for å sikra fylket fleire arbeidsplassar.

Har skrive brev

Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa og fylkesordførar Solveig Ege Tengesdal har saman skrive eit brev til dei sentrale styresmakter. I brevet argumenterer dei to for kvifor Landbruksdirektoratet bør flyttast til Rogaland.

Rogaland er det fylket det blir produsert mest mat i Noreg. Fylket har eit særs aktivt landbruk og moderne industri.  

Fylket har også eit godt utvikla kompetansemiljø knytt til landbruket, både innan utdanning forsking og industri.

Færrast statlege arbeidsplassar

Det blir også trekt fram at Felleskjøpet Rogaland Agder i Stavanger har Skandinavias største kraftforfabrikk. Rogaland har også  det største miljøet i verda innan forsking på fiskefor.

Dessutan er Stavanger-regionen den storbyregionen i landet som har klart færrast statlege arbeidsplassar i forhold til folketalet.

Den aukande arbeidsløysa i Rogaland dei siste åra er også eit argument for at det bør flyttast fleire statlege arbeidsplassar til regionen.

Landbruket, forskingsinstitusjonar opg andre regionale aktørar er kopla inn for å leggja trykk på saka. Rogaland bondelag er ein av dei.