Usemje om ny gjødselvareforskrift

Av Are Hauge Braaten,
 • Tips en venn om denne siden

Landbruksdirektoratet la i sist veke ut forslag på ny forskrift om lagring og bruk av husdyrgjødsel. På viktige punkt for vårt fylke er det usemje mellom Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.

Gangen vidare er at nå er forslaget overlevert Landbruksdepartementet. Landbruksdepartementet må samordne dei ulike forslaga frå landbruks- og miljødirektoratet. Om forslaget frå departementet ser ut som det som i dag ligg føre er det ingen som kan eller vil sei noko om. Det er Landbruksdepartementet sitt forslag til ny forskrift som kjem på høyring.

Forslaga som påverke vårt fylke mest:

 • Spreietida blir stramma inn  til 1. mars – 1. september. ( 15. februar 1. november)
 • Krav om 8 månader lagerkapasitet.
 • Bruk av mineralgjødsel vert trekt inn i forskrifta.
 • Mineralgjødsel kan berre brukast på areal som er godkjent som spreieareal. (innmarksbeite)
 • Krav om dekke over gjødsellager for husdyrgjødsel frå gris og fjørfe.
 • Utvida gjødslingsfri sone  mot vassdrag.
 • Forslag frå Landbruksdirektoratet:
  • Dagens krav om 4 da/GDE, 3,5 kg P pr da gjeld inntil vidare.
  • Om 5 – 7 år: skjerpa krav på 5 da/GDE, 3 kg P pr da
  • Om 10 år: skjerpa krav på 6 da/GDE, 2,5 kg P pr da.
 • Forslag frå Miljødirektoratet:
  • Går bort frå krav om spreieareal.
  • Gjødsling ut frå prinsippet om balansegjødsling
  • Men, maks 2,4 kg P pr. da. Tilsvarer 6,3 da/GDE
  • Om 5 år; 2,1 kg P pr. da. Tilsvarer 7, 1 da/ GDE

Med god agronomisk drift av våre areal innan alle produksjonar så kan vi i vårt fylke forsvare opp mot 3,5 kg/P pr da, 4da/GDA. God drift og høge grasavlingar på våre kulturbeite er eit viktig tiltak i denne debatten.

Borte dårleg, heime best

Noreg treng friske bønder og landbruksarbeidarar. Difor gir me nokre tips og triks til oppførsel utanfor heimen.

Attvald gjennom nettval

Rogaland Bondelag gjennomførte i dag eit forenkla digitalt årsmøte med kunn årsmøtesaker og val.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Er du beredt?

Koronaviruset set oss alle på prøve. Me oppfordrar alle til å sjekke sin eigen gards beredskapsplan, slik at du er mest mogleg trygg på kva du skal gjere viss sjukdomen kjem til gards.

Januar er møtetid

Rogaland Bondelag har nytta januar til å møte andre aktørar i Rogaland, på blant anna Solamøtet og Det Norske Måltid

Våre samarbeidspartnere