Ufatteleg trist

Av Oddvar Vignes,
  • Tips en venn om denne siden

Dette seier styreleiar i Rogaland Bondelag, Marit Epletveit, om den endelege forskrifta om erstatning for pelsdyrbøndene.

Rogaland er eit av fylka som har venta på svar frå departementet om den varsla forskrifta. Skuffelsen var difor stor når ein i går endeleg fekk den endelege forskrifta. «Dette er ufatteleg trist», seier Marit Epletveit, styreleiar i Rogaland Bondelag. «Det burde vore sjølvsagt at ein la til grunn ekspropriasjons -rettslege prinsipp». 

Forskrifta gjer at uretten mot pelsdyrbøndene vert ståande. Det auka erstatningsbeløpet per mink betyr framleis ikkje full erstatning for alle dei bøndene som mister livsgrunnlaget sitt. Forskrifta er heller ikkje i tråd med lovnaden om urimelege avslag i utmålinga av kompensasjonen, slik fleirtalet på Stortinget gav beskjed om i fjor. Dette er ei forskrift som det er vanskeleg å sjå som ei forsvarleg løysning på eit problem som regjeringa sjølv har skapt. 

- Kva vil resultatet verte av denne forskrifta?

« Mange vil verte ståande igjen med stor økonomisk usikkerheit og begrensa moglegheiter i framtida.»

- Kva trur du ver den videre utviklinga i saka?

«Eg trur ikkje dette er ferdig og forventar at Stortinget følgjer denne saka i tett, i tråd med tidlegare uttalelsar».

Januar er møtetid

Rogaland Bondelag har nytta januar til å møte andre aktørar i Rogaland, på blant anna Solamøtet og Det Norske Måltid

Jærbonden tener mindre enn andre bønder i Rogaland

Dette kjem fram i ein rapport som NIBIO la fram i dag. Inntekta til bøndene på Jæren låg mest 30 000 under kva ein fekk i resten av Rogaland. Rapporten forklarar tala med mellom anna vanskelege fôrår i 2017 og 2018.

Det er mykje kjekt å ta seg til under Agrovisjon til helga.

Bonding med bønder

Rogaland Bondelag og Kokkemesterlauget i Rogaland tok med seg kokkeelevar må tur til bønder i Rogaland.

gjeitefjøs

Styretur til Suldal

Rogaland er eit variert og mangfaldig fylke, så styret og dei tilsette i Rogaland Bondelag har godt av å sjå andre forhold og produksjonar enn dei som ein er vant med sjølv.

Tine for Time

Om lag 50 engasjerte menneske møtte opp på Hognestad Klubbhus då Time Bondelag og Tine produsentlag inviterte til Bondecafè.

Kontoret held stengt torsdag 12.09

Grunna kurs for dei ansatte er det ingen tilstade på kontoret i dag. Me stiller oppglødde og fulle av ny kunnskap på kontoret i morgon tidleg.

Våre samarbeidspartnere