Ufatteleg trist

Av Oddvar Vignes,
  • Tips en venn om denne siden

Dette seier styreleiar i Rogaland Bondelag, Marit Epletveit, om den endelege forskrifta om erstatning for pelsdyrbøndene.

Rogaland er eit av fylka som har venta på svar frå departementet om den varsla forskrifta. Skuffelsen var difor stor når ein i går endeleg fekk den endelege forskrifta. «Dette er ufatteleg trist», seier Marit Epletveit, styreleiar i Rogaland Bondelag. «Det burde vore sjølvsagt at ein la til grunn ekspropriasjons -rettslege prinsipp». 

Forskrifta gjer at uretten mot pelsdyrbøndene vert ståande. Det auka erstatningsbeløpet per mink betyr framleis ikkje full erstatning for alle dei bøndene som mister livsgrunnlaget sitt. Forskrifta er heller ikkje i tråd med lovnaden om urimelege avslag i utmålinga av kompensasjonen, slik fleirtalet på Stortinget gav beskjed om i fjor. Dette er ei forskrift som det er vanskeleg å sjå som ei forsvarleg løysning på eit problem som regjeringa sjølv har skapt. 

- Kva vil resultatet verte av denne forskrifta?

« Mange vil verte ståande igjen med stor økonomisk usikkerheit og begrensa moglegheiter i framtida.»

- Kva trur du ver den videre utviklinga i saka?

«Eg trur ikkje dette er ferdig og forventar at Stortinget følgjer denne saka i tett, i tråd med tidlegare uttalelsar».

Borte dårleg, heime best

Noreg treng friske bønder og landbruksarbeidarar. Difor gir me nokre tips og triks til oppførsel utanfor heimen.

Attvald gjennom nettval

Rogaland Bondelag gjennomførte i dag eit forenkla digitalt årsmøte med kunn årsmøtesaker og val.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Er du beredt?

Koronaviruset set oss alle på prøve. Me oppfordrar alle til å sjekke sin eigen gards beredskapsplan, slik at du er mest mogleg trygg på kva du skal gjere viss sjukdomen kjem til gards.

Januar er møtetid

Rogaland Bondelag har nytta januar til å møte andre aktørar i Rogaland, på blant anna Solamøtet og Det Norske Måltid

Våre samarbeidspartnere