Rogaland hadde i 2014 heile 995 båsfjøs (73%) og 377 lausdriftsfjøs (27%). Gjennomsnitt kvote per bruk var 147 tusen liter i båsfjøs (51% av produksjonen) og 368 tusen liter i lausdriftsfjøs. (49% av produksjonen). Fleire av båsfjøsa i fylket er i svært god stand og kan tene formålet godt utover 2024.  Vert kravet om lausdrift innan 2024 oppretthalde vil det føre til ei stor strukturrasjonalisering innan mjølkeproduksjonen i fylket. Rogaland Bondelag ønskjer mjølkeproduksjon i heile fylket, og har spelt inn følgjande til Norges Bondelag:

Kravet om lausdrift 2024 må opphevast, med følgjande:

  • Alle nybygg må få krav om lausdrift.
  • Eksisterande båsfjøs får fortsette som godkjent driftsbygning for storfe.
  • Det vert krav om lausdrift ved ombygging/utviding av drifta. Båsfjøs vil med dette få ein naturleg utfasing.
  • Krav om lausdrift vil få store konsekvensar for mindre bruk med kombinert produksjon.
  • Dette vil i all hovudsak gå ut over distriktslandbruket i fylket, der arealressursane er avgrensa og avstandane store.
  • Krav om lausdrift i 2024 vil gje store strukturelle endringar i norsk mjølkeproduksjon. 
  • Dyrevelferd i fjøs ombygde til lausdrift er i fleire høve klart dårligare enn i båsfjøs.