1. Vegutbygging: Ei brikke for å bevara matkammeret.

Viktige samferdselsårar , som E-39 og E-134, må leggast i trasear som i størst mogleg grad unngår å ta matjord. E-39 er den viktigaste vegen i Sør-Rogaland. Alternativ trase som er foreslått av Rune Gjedrem vil gå over store deler av Høg-Jæren og vidare mot Flekkefjord. På denne strekninga vil det også gå med dyrka jord, men i langt mindre grad enn å byggja ny motorveg langs nåverande E-39. Endå viktigare er det å sjå på kva ein eventuelt ny trase kan utgjera for å bevara matjorda på Jæren. Folk buset seg nærare ny veg, som då vil vera fjellgrunn.

Årsmøtet vil be sentrale vegmyndigheter om å utrede ny trase for E-39, og bidra til at den pågåande utbygginga av E-134 foregår med matjord i tankene.

 

  1. Kvifor rive gode fjøs?

Årsmøtet i Rogaland Bondelag vil at fristen for å utfase gode og velfungerande båsfjøs opphørar. Mange av disse fjøsa er velholdte og ivaretar dyrevelferden. Målet om lausdrift oppnås ved et krav om at alle nye fjøs som bygges skal være lausdriftfjøs.

 

  1. Pelsdyrnæringa – et gode

Årsmøtet i Rogaland Bondelag vil ha en fortsatt norsk pelsdyrnæring.

Norsk pelsdyrnæring er en lønnsom og bærekraftig produksjon som styrker verdiskapningen i landbruket.

 

  1. Forsking og kunnskap gjer trygg mat.

Rogaland Bondelag støtter opp om NMBU Høyland og den rollen dei har i utdanning av dyrehelsepersonell, samt deira rolle innan forsking og utdanning av humanmedisinarar gjennom prosjektet SEARCH (Sandnes Education and Research Center Høyland). Forsøksgarden spelar ein viktig rolle for dyre- og folkehelsa. Forsking og kunnskap gjer friske dyr og trygg mat.