Første møte er distriktsmøtene, med jordbruksforhandlinger som tema. Møtene blir på nordsiden av Boknafjorden 5. januar (dagtid) og 7. januar på sørsiden (kveld). Nærmere informasjon om tid og sted kommer, men sett av datoen. Hele styret i lokallaget inviteres. Sigrid Hjørnegård innleder, og så blir det diskusjon og mat.

I tillegg skal Rogaland Bondelag revidere strategiplanen på årsmøtet i 2021. For at styret/kontoret skal lage et godt forslag som kan diskuteres på årsmøtet, trenger vi innspill fra dere. Styret og kontoret kommer derfor til å reise rundt og ha ideverksted i fylket i månedsskiftet januar/februar. Det blir fire møter i fylket. Tid og sted kommer. Lokallagsleder + en fra lokallagsstyret inviteres til møtene.

Stortingsvalg 2021, og strategi for oppfølging av politikere var egen sak. Saken kommer opp flere ganger når det nærmer seg valgkamp. Rogalandspolitikerne skal kjenne til Bondelaget sine saker før valget!

Rogaland Bondelag bevilget kr 10 000 til reinbeitesakene som går fra Østerdalen og nordover for øyeblikket. Skaden på innmark er store for de som blir rammet, så det er ønskelig med an rask avklaring på problemstillingen rundt beiteskader.

Annen relevant informasjon:

AU hadde Teams-møte med Mattilsynet 25.11. De stilte med 9 stk, både ledere og inspektører. La grunnlag for videre samarbeid, og ga Bondelaget kjennskap til prosessen internt i Mattilsynet