Pressemelding frå Rogaland Bondelag

Av Oddvar Vignes,
  • Tips en venn om denne siden

Bønder som har fått trekk i tilskot må få sakene sine prøvd på ny

Rogaland Bondelag gav allereie i fjor beskjed til Fylkesmannen i Rogaland om at det ikkje var haldbart med trekk i produksjonstilskot, berre basert på vurderingar frå Mattilsynet.

Willy Finnbakk reiser ei viktig problemstilling i dagens Nationen og krev ein ny gjennomgang av alle kutt i tilskot basert på vurderingane til Mattilsynet.

Dette er ei problemstilling som Rogaland Bondelag har jobba med i lengre tid. Allereie i mai 2018 hadde Rogaland Bondelag møte med Fylkesmannen i Rogaland, der me uttrykte vår bekymring for bøndene sin rettstryggleik. Me meiner det er feil praksis at ein kun legg Mattilsynet sin rapport til grunn ved trekk i produksjonstilskot. Landbruksforvaltninga må sjølv innhente informasjon og gjere ei sjølvstendig vurdering.

I lys av dei siste hendingane og rapportane om Mattilsynet vil Rogaland Bondelag foreslå følgjande tiltak:

  • Mattilsynet må gå gjennom rapportane sine på nytt slik at Fylkesmannen kan få tatt sakene opp til ny vurdering
  • Reglane for gjennomgang og praksis med tanke på trekk i produksjonstilskot etter brot på dyrevelferdsreglane må reviderast og endrast.
  • Landbruksforvaltninga må innhente informasjon frå fleire enn Mattilsynet og skal gjere ei sjølvstendig vurdering av skuldspørsmålet før ein gjer avkorting i produksjonstilskotet.
  •  Bondens rettstryggleik skal ivaretas og Forvaltningslova skal følgast. Det bør vurderast om Riksrevisjonen bør gjennomgå tidligare saker

Dette er svært alvorlege saker for dei bøndene som har fått avkorting i tilskotet. Me treng at bonden likebehandles for feil og manglar. Me treng samstundes eit velfungerande Mattilsyn som er med å driv fram norsk landbruk. For å få dette til må ein kunne setje strek over tidlegare feil og manglar. Det trur Rogaland Bondelag fyrst kan skje når ein har fjerna usikkerheitene rundt behandlinga av tidlegare saker.

For meir utfyllande kommentarar, kontakt:

Marit Epletveit

Styreleiar Rogaland Bondelag

Telefon: 909 75 032

Januar er møtetid

Rogaland Bondelag har nytta januar til å møte andre aktørar i Rogaland, på blant anna Solamøtet og Det Norske Måltid

Jærbonden tener mindre enn andre bønder i Rogaland

Dette kjem fram i ein rapport som NIBIO la fram i dag. Inntekta til bøndene på Jæren låg mest 30 000 under kva ein fekk i resten av Rogaland. Rapporten forklarar tala med mellom anna vanskelege fôrår i 2017 og 2018.

Ufatteleg trist

Dette seier styreleiar i Rogaland Bondelag, Marit Epletveit, om den endelege forskrifta om erstatning for pelsdyrbøndene.

Det er mykje kjekt å ta seg til under Agrovisjon til helga.

Bonding med bønder

Rogaland Bondelag og Kokkemesterlauget i Rogaland tok med seg kokkeelevar må tur til bønder i Rogaland.

gjeitefjøs

Styretur til Suldal

Rogaland er eit variert og mangfaldig fylke, så styret og dei tilsette i Rogaland Bondelag har godt av å sjå andre forhold og produksjonar enn dei som ein er vant med sjølv.

Tine for Time

Om lag 50 engasjerte menneske møtte opp på Hognestad Klubbhus då Time Bondelag og Tine produsentlag inviterte til Bondecafè.

Kontoret held stengt torsdag 12.09

Grunna kurs for dei ansatte er det ingen tilstade på kontoret i dag. Me stiller oppglødde og fulle av ny kunnskap på kontoret i morgon tidleg.

Våre samarbeidspartnere