Statens tilbud er på 90 millioner kroner med en inntektsvirkning på 4.200 kroner per årsverk, i motsetning til 20.800 jordbruket ba om. Rammen består av økte priser til 125 mill. kr. og en reduksjon i budsjettoverføringer på 70 mill. kr.

Staten fortsetter ensrettinga mot stordrift og mangfoldet taper. Det er ingen vilje til å redusere inntektsgapet.

Sentrale grep i jordbrukets krav:

·   Gir små og mellomstore gårdsbruk et økonomisk løft.

·   Legger til rette for å øke produksjonen av norsk storfekjøtt for å dekke etterspørselen i markedet.

·   Bedrer økonomien i produksjonen av korn.

·   Styrker lønnsomheten til utmarksbeite.

·   Redusere inntektsgapet til andre grupper

·   Øke budsjettmidlene, og målrette dem til å styrke strukturen i areal- og husdyrtilskuddene.

·   Markedsmulighetene må sikres og utnyttes

Rammen til tilbudet:

Finansiering                            tall i Mill. kroner

Krav

Tilbud

Målpris                                                                     

Budsjettmidler                                                          

Økt inntektsvirkning av jordbruksfradraget             

Ledige midler fra 2015                                             

193

557

34

 

56

125

-70

21

 

56

SUM FINANISERING                                             

860

90

 

Endring i målpriser:

Krav

Tilbud

Melk:              + 5 øre pr l

+ 5 øre pr l

Fôrkorn:          +9 øre pr kg

+5 øre pr kg

Matkorn:         +9,5 øre pr kg

+6,4 øre pr kg

Potet:              +15 øre pr kg

+9 øre pr kg

Oljevekster:    + 9 øre pr kg

+5 øre pr kg

Grønt / frukt:  + 2,5 %

+ 1,3%

Gris:                + 10 øre pr kg

- 9 øre pr kg

Prisnedskriving på korn +5,7 øre

+ 1 øre

Driftstilskudd, melk og ammeku:   +22.700,- pr foretak.

Ingen endring

 

Distriktstilskudd melk: ingen endring

0,12 øre sone B

Distriktstilskudd egg: ingen endring          

-45 øre /kg

Pristilskudd kjøtt: ingen endring

 

Lammeslakttilskudd: settes til 500/lam, 300/kje i 2017

500/lam, 300/kje

Distriktstilskudd kjøtt: +1,00 kr/kg i sone 3-5                

Ingen endring

Kvalitetstilskudd storfe: +0,40 kr pr kg

Storfe kl. O - -4 kr/kg, O+ +8,75 kr/kg

Tilskudd til dyr på beite: +15 kr/storfe på utmarksbeite, 12 kr/sau

+42 kr/storfe på utmarksbeite, 12 kr/sau

Kulturlandskapstilskudd: -10kr/daa

-10kr/daa

Arealtilskudd:

 

grønnsaker frukt og bær + 225 kr/daa.

Ingen endring

Korn får et differensiert tilskudd etter areal – høyere for mindre en 400 daa, lavere for høyere en 400 daa.

+13 kr/daa sone 1-3, ingen endring sone 4-7

Arealtilskudd grovfôr + 13kr/daa i sone 5,6 og 7.

-75 kr/daa i sone 1, -10 kr/daa sone 3-4, sone 2, 5-7 ingen endring

Potet/grønnsaker: +10 kr/daa inntil 400+ daa for grønnsaker.

Ingen endring

Husdyrtilskudd:

 

Melkeku: +512 kr/dyr fra 1-17 dyr, -22 kr/dyr 18-26 dyr, -175 kr/dyr 27-51 dyr, -234 kr/dur fra 52-100 dyr, -784 kr/dyr for 100+dyr. 

Ingen endring

Ammeku: 568 kr/dyr 6- 40 ammekyr. Husdyrtilskuddet +253 kr/dyr for opptil 50 ammekyr. 51 til 100 ammekyr - 234 kroner/dyr, tak på 100 ammekyr.

Ingen endring

Sau: +45 kr/dyr opp til 100 dyr, +20 kr dyr 101-400 dyr. Tak på 400.

+11 kr alle sau

 

Avlsgris: +110 kr/dyr

Slaktegris: +3 kr/dyr

 

-182 kr/dyr

- 4 kr/dyr