Me fulgte pelskompensasjonsdebatten på Stortinget

Av Are Hauge Braaten,
  • Tips en venn om denne siden

Jakob Eskeland og Marit Epletveit etter appellene vart helde.

Tysdag 11. februar behandla Stortinget eit representantforslag om full erstatning for pelsbøndene.

Det var ein stor delegasjon med pelsdyrbønder frå heile landet som møtte opp for å følgje med på debatten i Stortingssalen, og blant dei var det naturlegvis mange Rogalandsbønder. Frå Rogaland Bondelag stilte fylkesleiar Marit Epletveit og styremedlem Jakob Eskeland, for å vise solidaritet med dei av våre medlemmer som har vorte råka av pelsforbodet.

Før Stortinget behandla saka vart det appeller forran Stortinget frå Pelsdyralslagets Bertran Trane Skadsem, Norges Bondelags Lars Petter Bartnes og Geir Pollestad (Sp, Stortinget).

Me er glade for at Stortinget har valt å gå for full kompensasjon, og me merka oss at nær alle av dei som var på talarstolen tok opp at me må behandle dei som blir råka av forbodet skikkeleg. Politikarane legger ned pelsproduksjon, og dei som mister sitt levebrød skal ikkje få sine liv lagt i ruiner som følgje av dårlege kompensasjonsordningar. Det vart sagt av politikarar som både støtter og er i mot forbodet, med kunn eitt par unntak. No gjeld det å følgje med på korleis den endelege kompensasjonsordninga vil sjå ut, og korleis detaljane i den vil slå ut for dei enkelte bøndene. Kampen er ikkje over, men me har vunne ein viktig siger.

Januar er møtetid

Rogaland Bondelag har nytta januar til å møte andre aktørar i Rogaland, på blant anna Solamøtet og Det Norske Måltid

Jærbonden tener mindre enn andre bønder i Rogaland

Dette kjem fram i ein rapport som NIBIO la fram i dag. Inntekta til bøndene på Jæren låg mest 30 000 under kva ein fekk i resten av Rogaland. Rapporten forklarar tala med mellom anna vanskelege fôrår i 2017 og 2018.

Ufatteleg trist

Dette seier styreleiar i Rogaland Bondelag, Marit Epletveit, om den endelege forskrifta om erstatning for pelsdyrbøndene.

Det er mykje kjekt å ta seg til under Agrovisjon til helga.

Bonding med bønder

Rogaland Bondelag og Kokkemesterlauget i Rogaland tok med seg kokkeelevar må tur til bønder i Rogaland.

gjeitefjøs

Styretur til Suldal

Rogaland er eit variert og mangfaldig fylke, så styret og dei tilsette i Rogaland Bondelag har godt av å sjå andre forhold og produksjonar enn dei som ein er vant med sjølv.

Tine for Time

Om lag 50 engasjerte menneske møtte opp på Hognestad Klubbhus då Time Bondelag og Tine produsentlag inviterte til Bondecafè.

Våre samarbeidspartnere