Som leiar i Rogaland bondelag er det viktig å ha god kontakt med Fylkesmannen i Rogaland.

Tysdag 4. april var nyvald leiar Marit Epletveit i møte med assisterande fylkesmann Harald Thune og landbruksdirektør Geir Skadberg for å få ei orientering om fylkesmannen sitt arbeid.

I møtet vart det informert om ulike ansvarsområde fylkesmannen har innan landbruk. Fylkesmannen trekte også fram kor viktig det er at bondelaget kjem tidleg inn i prosessar som til dømes revidering av kommuneplanar, blant anna med tanke på jordvern.

Det vart også tid til å helsa på fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa.

Mandag denne veka hadde også det nye styret i Rogaland bondelag sitt fyrste møte. På agendaen stod blant anna konstituering av nytt styre, evaluering av årsmøtet og aktuelle aktivitetar fram mot valet i haust.