Landbruket er ein av dei viktigaste verdiskaparane i Rogaland. På lang sikt truleg den viktigaste. Ei politisk næring med tollvern og eigen næringsavtale, men òg ei næring der media- og forbrukarmakta blir stadig sterkare premissleverandørar. Det avgjerande res-sursgrunnlaget, matjorda, er under stadig press og politisk dragkamp. Midt i det heile står bøndene sjølve. Det handlar om makt og avmakt.

Etter deltaking på denne landbrukskonferansen går du heim litt klokare.

Programmet og påmeldingsinformasjon finner du her