I dag må bønder som finner fortidsminner på gårdseiendommen sin ved utbygging betale regningen for utgravingen selv. I vår har det vært flere eksempler fra Rogaland hvor bønder har blitt belastet med en ekstraregning på 6-700.000 kr, og for noen har det veltet økonomien for investeringen i gårdsbruket.
 

foreslår Kristelig Folkeparti en endring i regelverket som skal sørge for at sørge for at utvidelser og nybygg av driftsbygninger på alminnelige gårdsbruk faller inn under Kulturminnelovens bestemmelser for «mindre, private tiltak», og at utgraving av kulturminner dermed dekkes av staten. 
 

- Det har vært en fortvilende situasjon for de bøndene som har fått investeringsstøtte fra Innovasjon Norge til å bygge fjøs, og deretter mottar en regning fra Riksantikvaren som velter økonomien i hele prosjektet. Nå håper jeg de andre partiene følger på sånn at Krf sitt forslag får gjennomslag i Stortinget, sier Marit Epletveit, leder i Rogaland Bondelag.
 

Bondelagslederen peker også på at mange gårdsbruk ligger på grunn bosetting langt tilbake og gårdbrukere derfor har særlig stor risiko for å finne fortidsminner. Forslaget skal behandles i familie- og kulturkomiteen på Stortinget om kort tid og deretter opp til vedtak i Stortinget over påske.