Rogaland er beitefylke nr 1 i landet. Beitearealet er en ressurs som må nyttes av både småfe og storfe. For å imøtekomme krav i forskrift om hold av storfe § 10- Mosjon, er beitedrift den beste løsningen. Veileder til forskrift gir ei grundig innføring på aktuelle løsinger på mosjonskravet dersom beitebruk ikke kan nyttes. Det kan blant annet godkjennes innhegning med fast underlag og tak som luftegårder. Styret i Rogaland Bondelag mener svært mange løsdriftfjøs i dag har en slik konstruksjon som gjør at de kommer inn under veilederen sin omtale om godkjent luftegårder. På bakgrunn av det bør en i håndhevingen av lovverket legga til grunn at melkekyrne / produksjonsdyra sitt behov for fri bevegelse blir tilfredstilt i dagens løsdriftfjøs. Styret i Rogaland Bondelag ber Norges Bondelag ta kontakt med Mattilsynet for å få en slik presisering i veilederen til forskrifta.